Konzultace záměru

Máte projektový záměr? Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu?

Společnost GEU Consulting, s.r.o. s Vámi zkonzultuje projektový záměr nebo vize. Cílem je Vám navrhnout či doporučit možnost finanční podpory a to zejména z Evropských a strukturálních fondů 2014-2020. Pro zjednodušení komunikace jsme pro Vás připravili jednoduchý formulář, který slouží k rychlé a efektivní konzultaci a Vám v základní orientaci v možnostech financování Vašich záměrů. V případě, že raději komunikujete napřímo, zavolejte nám a domluvte si osobní schůzku >> KONTAKT.

Postup:

Pokud nechcete telefonovat, vyplňte prosím formulář projektového záměru a elektronicky ho zašlete ne e-mailovou adresu: info@geu.cz

Po posouzení možnosti financování Vašeho záměru z veřejných zdrojů Vás bude kontaktovat odborný konzultant.

Výsledkem bude doporučení, do jakého vhodného operačního programu a do jaké prioritní osy (oblasti) Váš záměr zapadá a zda je možné podat žádost o podporu.


Příprava projektové žádosti

Připravujeme kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů. Konkrétně pak z Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK); Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV); Operačního programu Životní prostředí, řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP); Integrovaného regionálního operačního prograu, řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP); Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OPP).

Poskytované služby v rámci přípravy žádosti

• Analýza potřeb klienta
• Přesné definování projektového záměru vyplývajících z analýzy potřeb
• Návrh rozpočtu projektu
• Návrh klíčových aktivit projektu
• Návrh časového harmonogramu
• Doporučení závazných ukazatelů a monitorovacích indikátorů
• Vypracování žádosti o dotaci na základě základní struktury specifikované vyhlašovatelem
• Vypracování povinných i nepovinný příloh k žádosti
• Audit vypracované žádost na základě výběrových kritérií (před odevzdání žádosti k hodnocení)
• Finalizace projektové žádosti a předání klientovi
• Po domluvě je možné žádost předat u poskytovatele dotace za klienta

Chcete-li pomoci s přípravou žádostí o dotaci, neváhejte a kontaktujte nás.

Časové rozvržení přípravy žádosti

U většiny projektů je celková doba na zpracování žádosti 4 týdny od uzavření smlouvy o dílo. Z tohoto času zabírají 2 týdny na zajištění všech formálních podkladů (Př. výpis z KN + katastrální mapa, výpis z OR, ŽR, znalecké posudky, finanční výkazy za poslední 2 uzavřená účetní období – podklady se liší dle jednotlivých výzev) a 2 týdny na samotné zpracování žádosti včetně příloh.

Výběrové řízení

Dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů (např. soukromých společností), které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

V případě, kdy žadatel získá dotaci na projekt je povinen se řídit buď pravidly pro výběr dodavatele příslušného grantu či zákonem 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Základní otázka je, zda se na žadatele v rámci vyhlašované zakázky vztahuje zákon či nikoli.

Poskytované služby v rámci výběrového řízení

• Určení dle jakých pravidel a kodexů bude zakázka vyhlašována
• Prvotní příprava zadávací dokumentace vč. návrhu hodnotících kritérií a kvalifikačních předpokladů
• Příprava příloh (návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení apod.)
• Kontrola technických příloh (dodává zadavatel např. projektovou dokumentaci)
• Doporučení a poradenství se zveřejněním veřejné zakázky (vložní na profil zadavatele, věstník veřejných zakázek, obchodní věstník apod.)
• Příprava vyhodnocovacích formulářů
• Koordinace při hodnocení nabídek

Soubory ke stažení


Projektové řízení

Projektové řízení je aktivita, která zajištuje úspěšnou realizaci projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na tuto činnost je zpravidla v projektové žádosti vyčleněna kapitola rozpočtu, která přestavuje cca 20% z celkových nákladů projektu.

Poskytované služby v rámci projektového řízení:

• komunikace s poskytovatelem před zahájením projektu
• informování žadatele o podmínkách a pravidlech vyplývajících z realizace projektu (realizační tým a účetní projektu, nastavení řízení rozpočtu, podmínky pro publicitu projektu, nastavení sledování monitorovacích indikátorů)
• plán aktivit povinné publicity
• řízení harmonogramu projektu (změny HMG)
• revize a změny rozpočtu
• konzultace a návrh výběrového řízení
• komunikace s poskytovatelem v průběhu realizace projektu
• informování poskytovatele o nepodstatných a podstatných změnách projektu
• zpracování žádosti o změnu podmínek
• kontrola naplňování monitorovacích indikátorů
• kontrola dodržování podmínek realizace projektu
• kontrola účetních dokladů projektu
• kontrola věcných dokladů projektu pro žádost o platbu
• zpracování monitorovací zprávy vč. žádosti o platbu (formulář monitorovací zprávy včetně souvisejících příloh)
• zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. žádosti o platbu
• nastavení a kontrola archivace

Pozn.: Rozsah činností se může lišit dle typu příslušného granu.