Aplikace – V1

Cílem výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Příjem žádostí: 1.9.2022 – 30.11.2022

Systém sběru žádostí: kolový

Dotace: min. 2 mil. Kč, max. 125. mil. Kč

Míra podpory: 25 – 85% (dle velikosti podniku, účinné spolupráce a poměru průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje)

Alokace: 4 mld. Kč

Příjemci podpory: podnikající fyzické a právnické osoby, výzkumné organizace

Způsobilé výdaje:

osobní náklady
náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku
náklady na smluvní výzkum
náklady na poradenské služby VaV
dodatečné režijní a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, komponenty a dodávky

Podporované aktivity:

realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje


Průmyslový výzkum

Plánovitý výzkum nebo kritické šetření zaměřené na získání nových poznatků a dovedností pro vývoj nových nebo zdokonalení stávajících výrobků, postupů nebo služeb.


Experimentální vývoj

Získávání, spojování, formování a používání stávajících vědeckých, technologických, obchodních a jiných příslušných poznatků a dovedností za účelem vývoje nových nebo zdokonalených výrobků, postupů či služeb.

Specifika a omezení:

Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
Podporovanými výstupy projektu jsou poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.
Velký podnik (včetně mid-caps a small mid-caps), je oprávněn předložit maximálně 2 projekty (tzn. dvě žádosti o podporu, ve které vystupuje jako žadatel nebo partner).*
Malý a střední podnik je oprávněn předložit maximálně 3 projekty.*
Pokud se hodlá projektu účastnit velký podnik s počtem zaměstnanců vyšším než 3000, musí vždy v rámci konsorcia plnit definici účinné spolupráce s malým či středním podnikem.
Celková doba realizace projektu je stanovena na maximálně 48 měsíců.
*nevztahuje se na výzkumné organizace vystupující v roli partnera projektu.

Maximální celkový podíl způsobilých výdajů na podporovanou aktivitu průmyslový výzkum nesmí překročit 30 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Ostatní režijní náklady mohou činit max. 15% výdajů z rozpočtové položky Mzdy a pojistné.

Odpisy mohou činit max. 20 % z celkových způsobilých výdajů

Schváleny ve fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti nebudou žádosti o podporu, kde má žadatel podán obdobný aktivní projekt (jakýkoliv stav PP) v OP PIK, pokud žadatel od projektu neodstoupil. Obdobným projektem se rozumí projekt, který vykazuje shodné místo realizace (do úrovně obce), obdobné aktivity a obdobnou výši rozpočtu a jeho strukturu. Cílem uvedeného opatření je zabránit blokování rozpočtových prostředků tím, že dosud nedokončené záměry z OP PIK budou podány znovu totožné, nebo mírně pozměněné v OP TAK. Předkladatel si musí vybrat, zda
realisticky dokáže projekt dokončit v OP PIK, nebo zda administraci tohoto projektu ukončí a podá záměr v OP TAK

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/aplikace-optak/aplikace-vyzva-i-op-tak/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »