CIRKULÁRNÍ ŘEŠENÍ V PODNICÍCH – I. VÝZVA

Příjem žádostí: 27.7.2022 – 30.9.2022

Cílem výzvy je v souladu se zásadními strategickými dokumenty Evropské unie (Zelená dohoda pro Evropu, Nový akční plán EU pro oběhové hospodářství) podpořit urychlení přechodu na oběhové hospodářství v České republice, předcházet vzniku odpadů, navýšit recyklační infrastrukturu a omezit plýtvání druhotnými surovinami, zvýšit obsah recyklovaných materiálů ve výrobcích, zvýšit surovinovou bezpečnost České republiky

Cílová skupina: podnikatelské subjekty vč. podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem

Cílové území: celá ČR vč. hl. m. Prahy

Míra podpory: až do výše 40% způsobilých výdajů

Výše dotace: min. 1 mil. Kč, max. 20 mil. Kč v rámci jednoho projektu (jeden ekonomický subjekt může podat nejvýše 5 žádostí o dotaci)

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek, pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM)

Podporované aktivity:

 • zavádění technologií k výrobě polotovaru nebo výrobku ze stavebního a demoličního odpadu
 • zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu jiného, než je stavební nebo demoliční odpad
 • zavádění technologií pro výrobu polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Druhotná surovina musí tvořit alespoň 5 % hmotnosti vyráběného polotovaru nebo výrobku
 • zavádění technologií pro protektorování pneumatik
 • zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
 • zavádění technologií pro získávání kritických surovin dle seznamu uvedeném ve Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020 formou zpracování odpadu nebo druhotné suroviny.
 • zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků

Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku novým se stejnými užitnými
vlastnostmi, ale s vyšším stupněm recyklovatelnosti. Lze podpořit pouze taková opatření, která zvýší
podíl recyklovatelných surovin na celkové hmotnosti výrobku podle následující škály.
Původní podíl recyklovatelných částí výrobku Minimální zvýšení podílu o
do 40 % 20 %
nad 40 % a do 60 % 15 %
nad 60 % a do 80 % 10 %
nad 80 % 5 %

 • zavádění technologií k náhradě vybraných vstupních surovin.

Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými
užitnými vlastnostmi, ale s nižší spotřebou některé z kritických surovin uvedených na seznamu dle
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a
Výboru regionů COM(2020) 474 final ze dne 3. 9. 2020. Lze podpořit pouze taková opatření, která sníží
hmotnost těchto vybraných vstupních surovin alespoň o 20 %

 • snížení množství vstupů při výrobě

Tato aktivita podporuje na straně výrobce náhradu stávajícího výrobku výrobkem novým se stejnými
užitnými vlastnostmi, ale s menším množstvím vstupních surovin. Lze podpořit pouze taková opatření,
která sníží hmotnost inovovaného výrobku alespoň o 20 %.

Další informace