Digitální podnik

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu propojení firemních procesů.

Alokace: 1 mld. Kč

Příjem žádostí: 15.7.2024 – 31.3.2025

Systém sběru žádostí: průběžný

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Míra a výše podpory: 25 % – 60 % z celkových způsobilých výdajů dle regionu. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2,5 mil Kč a maximálně 50 mil. Kč.

Podporované aktivity:

 • Digitální transformace firmy – nákup nevýrobních technologií
 • Logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie – pořízení robotických autonomních strojů, SW typu WMS
 • Vnitropodniková konektivita (včetně senzorových sítí)
 • Kybernetická bezpečnost
 • Jednorázová školení zakončená certifikací a pomůcky nezbytné pro získání mezinárodních certifikátů v oboru IT a ekologické udržitelnosti budov
 • BIM a CDE systémy
 • Vytvoření digitálního dvojčete

Způsobilé výdaje:

Přímé náklady:

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Služby a ostatní výdaje.

Nepřímé náklady:

 • Povinná položka rozpočtu projektu, jejichž hodnota je 7 % z přímých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Výběrem jedné nebo kombinací podporovaných aktivit musí dojít k naplnění podmínek výrazného posunu v digitalizaci.
 • Podporováno není pořízení hmotného majetku (HW), který slouží k hlavnímu
  předmětu podnikání firmy žadatele (core business).
 • Projekt musí být max. dvouetapový.
 • Projekt může mít až 10 míst realizace.

Projekt musí splňovat podmínky tzv. počáteční investice: a) založení nové provozovny; b) rozšíření kapacity stávající provozovny; c) zásadní změna celkového výrobního postupu; d) rozšíření výrobního sortimentu provozovny o výrobky, které nebyly dříve v této provozovně vyráběny

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-digitalni-podnik-vyzva-i/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »