Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO.

Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Mezi podporované aktivity patří:

Realizace technologie inteligentního měření na hladině nízkého napětí.

Pořízení smart metrů s dálkovým ovládáním vybavených komunikační jednotkou pro specifický typ komunikace.

Pořízení SIM mobilního operátora, relé boxů pro řízení zátěže, implementace odečtové a datové centrály.

Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; neinvestiční majetek (projektová dokumentace, inženýrská činnost, posudek přínosů modernizace a výstavby distribučních sítí, posudek plnění environmentálně udržitelné investice a prověření infrastruktury, další náklady spojené s realizací projektu)

Míra podpory je 50 % z celkových způsobilých výdajů, výše podpory min. 100. mil. Kč, max. 2 mld. Kč

Způsobilým příjemcem podpory jsou velké podniky.

Sběr žádostí je průběžný.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/energeticka-infrastruktura-optak/energeticka-infrastruktura-smart-grids-amm-vyzva-i/

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024. Mimo jiné zde najdeme například výzvy Aplikace, Inovace, Marketing, Potenciál, Partnerství znalostního

Více informací »

Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních

Více informací »