Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit.

Alokace: 250 mil. Kč

Příjem žádostí: 29.7.2024 – 28.3.2025

Sběr žádostí: průběžný

Míra a výše podpory: 50 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být min. 400 tis. Kč, max. 4,9 mil.Kč

Oprávněný žadatel a příjemce podpory: malé a střední podniky

Podporované aktivity:

A) Individuální účast na zahraničních výstavách a veletrzích:

  • Pronájem výstavní plochy včetně stánku a dalších souvisejících služeb a poplatků.

B) Služby usnadňující vstup na zahraniční trhy:

  • Doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět.
  • Marketingové a propagační materiály – např. letáky, plakáty, brožury, prospekty, videa a další propagační materiály.

Způsobilé výdaje: náklady na účast na výstavách/veletrzích, doprava, marketingové a propagační materiály

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • V rámci jednoho projektu je podpořeno max. 5 účastí na výstavě nebo veletrhu.
  • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
  • Ve výzvě jsou uplatňovány zjednodušené metody vykazování (ZMV).
  • Způsobilé výdaje (ZV) jsou stanoveny podle předem definovaného výpočtu na základě počtu účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí.
  • Příjemce není povinen vykazovat ZV účetním dokladem a vést oddělené účetnictví.
  • Více o ZMV viz příloha č.2 Pravidla pro žadatele a příjemce z OP TAK – zvláštní část.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/marketing-opak/marketing-vyzva-ii/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Digitální podnik

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu

Více informací »