Nové výzvy z OP TAK

MPO v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásilo nové výzvy.

Inovační vouchery – výzva II

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

 • Ukončení příjmu žádostí: 1.2.2024
 • Systém sběru žádostí: průběžný
 • Míra podpory 50-75%
 • Podporované aktivity: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků
 • Způsobilé výdaje:
 • – Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
 • – Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
 • – Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
 • – Tvorba nových metod či procesů.
 • Příjemci podpory: malé a střední podniky

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-vyzva-ii/

Partnerství znalostního transferu – výzva I

Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

Ukončení příjmu žádostí: 28.4.2023
Systém sběru žádostí: kolový
Míra podpory: MSP max. 70% z celkových způsobilých výdajů, výzkumné organizace nezakládající veřejnou podporu maximálně 85%

Podporované aktivity: vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí  za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu

c) zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Způsobilé výdaje: MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál. Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

Příjemci podpory: malé a střední podniky, znalostní organizace

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-i/

Spolupráce – Klastry – výzva I

Cílem výzvy Spolupráce – Klastry je rozvoj inovačních klastrů jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Ukončení příjmu žádostí: 21.4.2023

Systém sběru žádostí: kolový

Míra podpory: 35 – 70%

Podporované aktivity: A. kolektivní výzkum, B. sdílená infrastruktura, C. rozvoj inovačního klastru

Způsobilé výdaje:

Pro aktivitu A a C:

 • osobní náklady
 • služby
 • režijní náklady

pro aktivitu C navíc:

 • marketing a propagace
 • semináře, konference
 • nájemné
 • získání známky excelence ESCA

Pro aktivitu B:

 • hmotný a nehmotný majetek
 • stavby a jejich technické zhodnocení
 • stoje a zařízení
 • HW s SW
 • práva duševního vlastnictví
 • nájemné

Příjemci podpory: malé a střední podniky, výzkumné organizace

Členem klastru musí být alespoň 1 organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-i/

Technologické platformy – výzva I

Cílem výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Ukončení příjmu nabídek: 14.4.2023

Systém sběru žádostí: kolový

Míra podpory: max 75% ze způsobilých výdajů

Podporované aktivity:

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont Europe a dalších evropských programů.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady

Příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-i/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »