Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity.

Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023

Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023, 16:00 hod

Systém sběru žádostí: kolový

Příjemci podpory: malé a střední podniky, small-mid caps (velké podniky, které mají nejvýše 499 zaměstnanců.), mid caps (velké podniky, které mají nejvýše 3000 zaměstnanců.)

Podporované aktivity: založení nebo rozšíření center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií, zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit

Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, investice do budov (novostavby a stavební úpravy)

Výše podpory: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč

Míra podpory: 20 až 70 % celkových způsobilých výdajů dle velikosti podniku a regionu – regionální mapa podpory

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost.
  • Náklady na investice do budov jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 40 % celkových způsobilých výdajů
  • Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek jsou v souhrnu způsobilé maximálně do výše 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2026.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/potencial-optak/potencial-vyzva-i/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »