Spolupráce škol a firem – výzva I.

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Příjem a ukončení příjmu žádostí: 17.5.2023 – 29.12.2023 (16:00 hod)

Podporované aktivity: Zavedení praktického vyučování ve firmě: MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Způsobilé výdaje:

A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
• zařízení, stroje
• nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
• drobný hmotný majetek
• nábytek
• hardware a software
• materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:
• smluvní plnění instruktorů a lektorů
• služby koordinátorů vzdělávání
• provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Míra a výše podpory: malý podnik až 70 % celkových způsobilých výdajů, střední podnik až 60 % celkových způsobilých výdajů. Min. dotace 0,5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Výstavba a rekonstrukce nemovitosti nejsou způsobilým výdajem.
  • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.
  • Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

  • Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-skol-a-firem-optak/spoluprace-skol-a-firem-vyzva-i/

Další informace