Srážkové vody a opatření proti povodním

Až do 31.10.2023 je otevřen příjem žádostí výzvy OPŽP Srážkové vody a opatření proti povodním.

Výzva se zaměřuje na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a také na podporu budování vsakovacích a retenčních zařízení včetně podpory dalším opatřením, které přispívají k efektivnímu nakládání se srážkovými vodami.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Realizace protipovodňových opatření
  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace je 31.12.2029

Alokace 2 500 mil. Kč

Cílové území: celá ČR

Oprávnění žadatelé:

• obce
• městské části hlavního města Prahy
• dobrovolné svazky obcí
• kraje
• veřejnoprávní instituce
• příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
• organizační složky státu
• veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.,
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,
• vysoké školy a jejich školská zařízení,
• školy, školská zařízení a školské právnické osoby1
(pouze pro opatření 1.3.4)
• nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti2
– kromě opatření výstavby ochranných nádrží
• církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby 3
• státní podniky
• obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající (pouze pro typové projekty vybudování nebo rekonstrukce
bezpečnostních přelivů)

Určení výše podpory: Míra financování činí max. 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou typových projektů realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách, realizace přírodě blízkých opatření a uvolňování území ohrožených povodněmi, kde bude podpora poskytována ve výši max. 100 %, propojených systémy prvků modrozelené infrastruktury, kde bude podpora poskytována ve výši max. 95 % z celkových způsobilých výdajů, a hospodaření se srážkovou vodou mimo území se stávající zástavbou; budování propustných zpevněných povrchů a řešící odtok srážkové vody z nových veřejných budov a objektů; budování akumulačních nádrží na zachytávání srážkových vod, které budou využívány pro zálivku hřišť, kde bude podpora poskytována ve výši max. 30 % z celkových způsobilých výdajů. 

Zdroj: https://opzp.cz/dotace/19-vyzva/

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »

Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí. Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří

Více informací »