Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

Alokace: 100 mil. Kč

Příjem žádostí: 15.7.2024 – 11.11.2024

Sběr žádostí: kolový

Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky

Míra a výše podpory: max. 75 % ze způsobilých výdajů. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt musí být 2 mil. Kč a maximálně 10 mil. Kč.

Podporované aktivity:

 • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
 • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
 • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů.

Způsobilé výdaje:

 • osobní náklady
 • HW a SW
 • služby poradců, expertů a studie
 • semináře, konference.
 • marketing a propagace.
 • nájemné
 • režijní náklady

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 aktivní žádost o podporu.
 • Akční plán pro digitální a zelenou transformaci bude zpracován a předložen do 18 měsíců od data podání žádosti o podporu.
 • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 300 tis. EUR za dobu 3 let.
 • TP zajistí veřejné představení akčního plánu v průběhu realizace projektu.
 • Horizon Europe je Grantový program Evropské unie pro výzkum a inovace pro období 2021-2027.

Další informace

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »

Digitální podnik

Cílem výzvy je digitální transformace podniku za pomocí nově pořízených nebo zaváděných pokročilých nevýrobních technologií a/nebo služeb, které povedou k vyšší automatizaci, digitalizaci či efektivnějšímu

Více informací »