Úspory energie – výzva II

Příjem žádostí: 24.5.2024 – 31.10.2025

Alokace: 5 mld. Kč

Oprávnění žadatele: malé, střední i velké podniky

Míra podpory: 30 – 80 % z celkových způsobilých výdajům, konkrétní míru podpory definuje regionální mapa podpory, velikost podniku a typ podporované aktivity.

Výše podpory: Celkové způsobilé výdaje musí být min. ve výši 625 tis. Kč a max. do výše 2 mld. Kč. 

Podporované aktivity: snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů

 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.)
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu.
 • Další aktivity viz kap. 4.1. Výzvy

Způsobilé výdaje:

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • dlouhodobý nehmotný majetek
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek
 • projektová dokumentace
 • výdaje na organizaci výběrových řízení

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.
 • Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu
  de minimis, tj. max max. 300 tis. EUR za dobu 3 let.
 • Alternativní investice bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov, dle čl. 38 GBER.
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2026.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-ii/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »