Úspory energie – příjem žádostí zahájen

Příjem žádostí o podporu do výzvy II Úspory energie byl zahájen a je otevřen do 31.10.2025.

Systém sběru: průběžný

Celkové způsobilé výdaje musí být min. ve výši 625 tis. Kč a max. do výše 2 mld. Kč.

Oprávněnými žadateli jsou malé, střední i velké podniky.

Míra podpory 30-80% z celkových způsobilých výdajů. Míra podpory je definována regionální mapou podpory, velikostí podniku a typu podporované aktivity.

Podporovanými aktivitami je snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů:

 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní a další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy.
 • Zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (vytápění, chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy.)
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu;

Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek, inženýrská činnost, energetický posudek, projektová dokumentace, výdaje na organizaci výběrových řízení

Specifika a omezení:

 • Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
 • Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem.
 • Maximální výše dotace je 30 miliónů EUR na podnik a na investiční projekt, tato hodnota nesmí být obcházena tím způsobem, že se projekt uměle rozdělí.
 • Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu
  de minimis, tj. max max. 300 tis. EUR za dobu 3 let.
 • Alternativní investice bude aplikována pouze na opatření mimo renovaci budov, dle čl. 38 GBER.
 • Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 10. 2026.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-ii/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »