Vysokorychlostní internet – výzva I.

Cílem výzvy je zavádění veřejných širokopásmových sítí elektronických komunikací, které umožní rychlý a spolehlivý přístup ke službám elektronických komunikací a internetu na sítích VHCN pro domácnosti, podniky, školy, úřady a další aktéry.

Příjem žádostí: 1.8.2024 – 31.10.2024

Systém sběru žádostí: kolový

Příjemci podpory: MSP a velké podniky, OSS, příspěvkové organizace

Podporované aktivity:

Aktivita I.
Zavádění optických přípojných sítí (backhaul) do obcí:

 • Budování nových optických přípojných sítí
 • Modernizace stávajících přípojných sítí
 • Zpřístupnění infrastruktury existujících neveřejných optických přípojných sítí.

Aktivita II.
Zavádění přístupových sítí VHCN:

 • Budování nových přístupových sítí s parametry VHCN
 • Modernizace stávající infrastruktury přístupových sítí, aby dosáhla parametrů VHCN

Forma a výše podpory: celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 268 mil. Kč pro projekty realizované v MRR a minimálně 1,25 mil. Kč a maximálně 325 mil. Kč pro projekty realizované v  PR.

Míra podpory: MRR (Méně rozvinuté regiony): 85 %, PR (Přechodové regiony): 70 %

Způsobilé výdaje:

Přímé náklady

 • zavádění pasivní síťové infrastruktury
 • investiční výdaje na aktivní prvky sítí
 • jiné způsoby realizace infrastruktury

Nepřímé náklady

 • paušální částka 7 % z přímých nákladů

Specifika a omezení: Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.Počet žádostí o podporu na jednoho žadatele (1 IČ) není omezen

Výzva je určena pouze podnikům v elektronických komunikacích, kteří oznámili Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ) podnikání podle § 13 zákona č. 127/2005 Sb.

Minimální požadavky na VHCN

 • kategorie A (bílá na úrovni 30 Mb/s) – min. cílová rychlost 150 / 50 Mb/s
 • kategorie B (bílá na úrovni 100 Mb/s) – min. cílová rychlost 1 Gb/s / 200 Mb/s
 • kategorie C (šedá na úrovní 100 – 300Mb/s) – není podporováno

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »