Obecné

Nejprve je nutné poznamenat, že téma veřejných zakázek je velmi obsáhlá disciplina související s veřejnou správou a dotacemi. Základním pramenem je zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a související judikatura. Často kladené otázky jsou postaveny obecně a neodpovídají na konkrétní specifika. Máte-li konkrétní dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Nejčastěji kladené otázky

V § 4 ZZVZ je přesně definován zadavatel a veřejný zadavatel. Veřejný zadavatel je ve všeobecnosti veřejná správa zahrnující státní i nestátní korporace. Zadavatel může být soukromá osoba čerpající dotace nad 50% či nad 200 mil.Kč. Současně je kromě ZZVZ třeba vzít v úvahu konkrétní pravidla příslušného grantu, který čerpáte. Tyto pravidla obvykle nazývaná Pravidla pro výběr dodavatele se liší grant od grantu a víceméně v některých pasážích kopírují ZZVZ. 

Největší riziko je nedodržení postupu vyhlášení a diskriminace potencionálních uchazečů. Je třeba pečlivě stanovit předmět plnění, požadovanou kvalifikaci a hodnotící kritéria.

V některých případech lze zadat zakázku nepřímo, tyto situace přesně určuje ZZVZ. Obecně se ale dopustíte porušení rozpočtové kázně s následkem sankce, která je obvykle 100% hodnoty zakázky. 

Je vhodné vždy stanovit Základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) ZZVZ a rovněž profesní způsobilosti dodavatele dle ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dle povahy zakázky doporučujeme požadovat i splnění technických kvalifikačních předpokladů a případně ekonomických předpokladů (obrat dodavatele). Zde je ovšem potřeba si uvědomit, že nesplnění kvalifikace vyřadí dodavatele z dalšího hodnocení a může mít za následek zrušení soutěže. 

Principem stanovení kritérií hodnocení musí být ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Můžete ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. Vzhledem k tomu, že se kritéria hodnocení mohou vztahovat pouze k předmětu plnění, a ne k účastníkům, nelze za kritéria hodnocení stanovit kvalifikaci či jiné požadavky na dodavatele (např. reference, počet pracovníků pozáruční servis, obrat atd.). Lze však hodnotit kvalifikaci a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob.

Ano, obecně může. Otázkou je, zda má reálnou šanci na úspěch. Dle zákona neúspěšný dodavatel může využít https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html, kde je zapotřebí složit kauci, která v případě neúspěchu propadne. U dotačních grantů je možné podat podnět přímo na poskytovatele dotace, který může zadavatele sankcionovat.

Když je zakázka vyhlášena v rozporu s pravidly či ZZVZ, nebo není vyhlášena vůbec, řídí se odpovědnost v soukromoprávní rovině OZ 89/2012, konkrétně § 2894. Ve veřejnoprávní rovině dohlíží nad zadáváním VZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zde lze upozornit na rozhodovací praxi, kdy způsobená škoda ve vztahu k uchazeči není přiznávána. Pokud čerpáte dotace, je důležité si uvědomit, že i když vám poskytovatel dotace schválí výběrové řízení, odpovědnost je pouze na vás tj. nesete plné riziko s hrozbou sankce 100% z hodnoty zakázky.

VZ je možné rozdělit do dílčích plnění, zakázku však vyhlásíme v režimu odpovídající součtu předpokládaných cen dílčích plnění. Neoprávněné dělení VZ za účelem snížit předpokládanou hodnotu zakázky má za následek porušení rozpočtové kázně se sankcí 100%.

V obecné rovině ano, nesmí však potencionálnímu dodavatel poskytnout informace o parametrech VZ, jednalo by se o diskriminaci případných ostatních uchazečů.

VZ zabere od 1 dne do několika měsíců. Záleží především na typu VZ a plnění. Vždy je třeba náklady porovnávat k celkové hodnotě plnění. Obvyklé náklady na VZ jsou v desítkách tisíc.