Dotace z EU na podnikání, vědu a výzkum

Konzultace záměru

Hlavní otázky

 • Máte projektový záměr? 
 • Chcete poradit, zda existuje vhodný program pro spolufinancování Vašeho projektu?

Společnost GEU Consulting, s.r.o. s Vámi zkonzultuje projektový záměr nebo vize. Cílem je navrhnout či doporučit možnost finanční podpory a to zejména z Evropských a strukturálních fondů 2014-2020. Využijte dotace z EU.

Postup

 • Kontaktuje nás telefonicky. Pokud nechcete telefonovat, zašlete prosím svůj záměru přes kontaktní formulář nebo na e-mailovou adresu: info@geu.cz, nejpozději do 24 hodin vám odpovíme.
 • Po posouzení možnosti financování Vašeho záměru vám navrhneme aktuální dotační příležitosti.
 • Výsledkem bude doporučení, do jakého vhodného operačního programu a do jaké prioritní osy (oblasti) Váš záměr zapadá a zda je možné podat žádost o podporu.

Příprava projektové žádosti

Dotace z EU jsou velmi komplexní a není možné běžně obsáhnou celou agendu. Naše společnost se zaměřuje na kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak z Operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK); Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV); Operačního programu Životní prostředí, řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP); Integrovaného regionálního operačního prograu, řízeného Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP); Operační program Praha – pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OPP). Naší specializací je nabídnout dotace pro podnikatele, kteří často díky své vytíženosti, nemají prostor na studium podmínek a zpracování projektových žádostí.  Evropské dotace se velmi vyvíjí a již existuje velká pravděpodobnost, že v nově připravovaném programovacím období 2021 až 2027 budou dotace na podnikání do značné míry omezeny.

 

Poskytované služby v rámci přípravy žádosti:

 • Analýza potřeb klienta s důrazem na jeho činnosti a v návaznosti na dotace na podnikání.
 • Přesné definování projektového záměru vyplývající z analýzy potřeb.
 • Návrh rozpočtu projektu.
 • Návrh klíčových aktivit projektu.
 • Návrh časového harmonogramu.
 • Doporučení závazných ukazatelů a monitorovacích indikátorů.
 • Vypracování žádosti o dotaci v IS KP2014+ na základě základní struktury specifikované vyhlašovatelem.
 • Vypracování povinných i nepovinný příloh k žádosti (např. Studie proveditelnosti,
 • Podnikatelský záměr, Cost Benefit Analysis (CBA), Social Return on Investment (SROI) apod.) .
 • Audit vypracované žádost na základě výběrových kritérií (před odevzdání žádosti k hodnocení).
 • Finalizace projektové žádosti a předání klientovi. Po domluvě zajišťujeme, na základě plné moci, podepsání žádosti elektronickým kvalifikovaným podpisem.

Časové rozvržení přípravy žádosti:

U většiny projektů je celková doba na zpracování žádosti 4 týdny od uzavření smlouvy o spolupráci. Z tohoto času zabírají 2 týdny na zajištění všech formálních podkladů (Př. výpis z KN + katastrální mapa, výpis z OR, ŽR, znalecké posudky, finanční výkazy za poslední 2 uzavřená účetní období – podklady se liší dle jednotlivých výzev) a 2 týdny na samotné zpracování žádosti včetně příloh.

Projektové řízení

Projektové řízení je aktivita, která zajišťuje úspěšnou realizaci projektu dle rozhodnutí o poskytnutí dotace (právní akt). Na tuto činnost je zpravidla v projektové žádosti vyčleněna kapitola rozpočtu, která přestavuje cca 20% z celkových nákladů projektu.

Poskytované služby v rámci projektového řízení:

 • Komunikace s poskytovatelem před zahájením projektu.
 • Informování žadatele o podmínkách a pravidlech vyplývajících z realizace projektu (realizační tým a účetní projektu, nastavení řízení rozpočtu, podmínky pro publicitu projektu, nastavení sledování monitorovacích indikátorů).
 • Plán aktivit povinné publicity.
 • Řízení harmonogramu projektu (změny HMG).
 • Revize a změny rozpočtu.
 • Konzultace a návrh výběrového řízení.
 • Komunikace s poskytovatelem v průběhu realizace projektu.
 • Informování poskytovatele o nepodstatných a podstatných změnách projektu.
 • Zpracování žádosti o změnu podmínek.
  Příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele.
 • Kontrola naplňování monitorovacích indikátorů.
 • Kontrola dodržování podmínek realizace projektu vč. publicity.
 • Kontrola účetních dokladů projektu a analytické evidence.
 • Kontrola věcných dokladů projektu pro žádost o platbu.
 • Zpracování průběžných monitorovacích zpráv (formulář monitorovací zprávy včetně souvisejících příloh).
 • Zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. žádosti o platbu.
 • Nastavení a kontrola archivace.

Pozn.: Rozsah činností se může lišit dle typu příslušného grantu.

Podpora v době udržitelnosti

Po ukončení projektu je nutné zachovat předmět projektu po minimální dobu (zpravidla 3 nebo 5 let od poslední platby), která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde jsou sledovány monitorovací ukazatele k naplnění a k výběru.

 • Zpracování zpráv o realizaci projektu.
 • Hlášení podstatných změn poskytovateli dotace.
 • Komunikace s poskytovatelem v průběhu udržitelnosti projektu.
 • Archivace dokumentace projektu.