Fotovoltaické systémy s/bez akumulace, I. výzva

Výzva I. – NPO Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z komponenty 2.3 Přechod na čistší energie

Cílem výzvy je podpora projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

Mezi podporované aktivity patří:

  • Podpora fotovoltaických elektráren (FVE) na podnikatelských budovách vč. přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu ap.) s instalovaným výkonem od 1 kWp do 1 MWp včetně.

Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost

Aktivita b): žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy)

Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Žadateli a příjemci podpory mohou být podnikatelské subjekty, vyjma podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a subjektů provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů projektu a činí:

35 % pro fotovoltaické systémy

50 % pro systém akumulace mimo území hl. m. Prahy

45 % pro systém akumulace na území hl. m. Prahy

Pro výpočet výše dotace projektu je nutné nejdříve stanovit celkové způsobilé výdaje projektu. Celkové způsobilé výdaje projektu se stanovují samostatně pro výdaje nezbytně související s výstavbou fotovoltaické elektrárny a samostatně pro náklady nezbytně související s výstavbou akumulace energie.

Způsobilé výdaje projektu:

  • Investiční náklady na samotnou instalaci FVE vč. akumulace energie zahrnují: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
  • Projektová dokumentace stavby FVE
  • Inženýrská činnost ve výstavbě

Termín příjmu žádostí: 22.3.2022 – 31.8.2022

Pokud ještě váháte, zda se do projektů zapojit, využijte možnosti konzultace Vašich projektových záměrů s našimi odborníky a následné získání finanční podpory z EU. V případě jakýchkoliv dotazů, nebo specifikací jednotlivých výzev​ nás neváhejte kontaktovat

Další informace

Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023 Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023,

Více informací »

Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO. Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných

Více informací »