Inovační vouchery – výzva II

Cílem Výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Zahájení a ukončení příjmu žádostí: 1.2.2023 – 1.2.2024 (11:00h)

Systém sběru žádostí: průběžný

Příjemci podpory: malé a střední podniky

Podporované aktivity: Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků.

Způsobilé výdaje:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, certifikace výrobku a služeb.
  • Zpracování nových systémů, technologických postupů nebo např. unikátních konstrukčních řešení.
  • Výdaje související s vývojem (např. SW, HW, materiálu, zařízení, prototypu, funkčního vzorku) nebo zaváděním nového produktu či služby.
  • Tvorba nových metod či procesů.

Výše podpory: min. 50 tis. Kč, max. 1 mil. Kč

Míra podpory:

  • 50 – 75 % z prokázaných způsobilých výdajů (ZV):

a) 75 % v případě, že ZV = 66 667 – 499 999 Kč

b) 50 % v případě, že ZV = 500 000 – 1

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS II Praha.
  • Dotace je poskytována v režimu de minimis, tj. max. 200 tis. EUR za 3 po sobě jdoucí účetní období.
  • Žadatel musí mít uzavřená min. 2 účetní období.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-vyzva-ii/

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »

Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí. Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří

Více informací »