Úspory energie – V1

Cílem výzvy je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné spotřeby energie ČR a naplnění cílů ve vztahu k renovacím a výstavbě budov.

Příjem žádostí: 1.9.2022 – 30.11.2023

Podporované aktivity:

využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy, instalace akumulátorů
modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
využití odpadní energie
akumulace všech forem energie
efektivnější osvětlení
snížení energetické náročnosti budov (zateplení budovy, větrání a rekuperace, MaR – měření a regulace)
vegetační střechy
modernizace výrobních a technologických procesů

Výše podpory: min. 500 tis. Kč, max. 200 mil. Kč

Míra podpory: 36 – 65 % celkových způsobilých výdajů (dle velikosti podniku a regionální mapy)

Plánovaná alokace výzvy: 10 mld. Kč

Příjemci podpory: malé, stření i velké podniky

Systém sběru žádostí: průběžný

Způsobilé výdaje:

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
inženýrská činnost
energetický posudek
projektová dokumentace*
výdaje na organizaci výběrových řízení (maximální výše ZV na tuto položku může činit 80 tis. Kč)

*Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých
před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

Projekt může být realizován na území ČR, mimo NUTS 2 Praha.
Žadatelem mohou být v oblasti železniční dopravy i subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem, dále rovněž zemědělští podnikatelé, podnikatelé v potravinářství, maloobchodní organizace a státní organizace (Správa železnic).
Opatření renovace stávajících budov musí splnit minimální úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
Opatření mimo renovace stávající budovy musí splnit úsporu primární energie z neobnovitelných zdrojů minimálně ve výši 30 % nebo v průměru alespoň 30 % snížení přímých a nepřímých emisí skleníkových plynů v porovnání s předchozími emisemi.
Maximální výše celkových způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 tis. Kč/GJ za rok, tj. 90 tis. Kč/MWh.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/uspory-energie-optak/uspory-energie-vyzva-i/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »