Pokud máte projektový záměr, můžeme Vám poskytnout poradenství, zda existuje vhodný program spolufinancování projektu. 

Naše společnost GEU Consulting, s. r. o. s Vámi zkonzultuje Váš projektový záměr nebo vizi. Cílem je navrhnout nebo doporučit možnost finanční podpory a to zejména z Evropských strukturálních fondů 2014-2020.

Konzultace záměru

Geu Consulting s. r. o. 

Chcete znát možnosti spolufinancování Vašeho projektového záměru? Nebo potřebujete poradit, zda existuje vhodný dotační program spolufinancování Vašeho projektu? 

Odborníci společnosti GEU Consulting, s. r. o. s Vámi zkonzultují projektový záměr nebo vize. Cílem je navrhnout či doporučit možnost finanční podpory a to zejména z Evropských a strukturálních fondů 2014 – 2020. Využijte možnost dotací z EU.

Společnost GEU Consulting, s. r. o. poskytuje své služby v oblasti národní i evropské finanční podpory projektům z různých odvětví již 10 let. 

Za dobu svého působení na trhu bylo naší prací úspěšně dokončeno přes 300 projektů v celkové ceně 1,2 mld. Kč. 

Filozofie obchodní politiky naší společnosti je dlouhodobě postavena na spolupráci s klientem způsobem “Win – Win”, tj. na oboustranně výhodné a rovné spolupráci.

Nabízené služby v rámci přípravy žádosti

S čím Vám můžeme pomoci

 • Analýza potřeb klienta s důrazem na jeho činnosti a v návaznosti na dotace na podnikání,
 • přesné definování projektového záměru vyplývající z analýzy potřeb,
 • návrh rozpočtu projektu,
  návrh klíčových aktivit projektu,
 • návrh časového harmonogramu,
  doporučení závazných ukazatelů a monitorovacích indikátorů,
 • vypracování žádosti o dotaci v ISKP14+ na základě struktury specifikované vyhlašovatelem,
 • vypracování povinných i nepovinných příloh k žádosti (např. studie proveditelnosti, podnikatelský záměr, Cost Benefit Analysis (CBA), Social Return on Investment (SROI) apod.),
 • audit vypracované žádosti na základě výběrových kritérií (před odevzdáním žádosti k hodnocení),
 • finalizace projektové žádosti a předání kompletní žádosti klientovi,
 • po domluvě zajišťujeme, na základě plné moci, podepsání žádosti elektronickým kvalifikovaným podpisem.

Časové rozvržení žádosti

0 týdny
celkem
0 týdny
formality
0 týdny
zpracování

Kontakt

kontaktujte nás telefonicky, přes email → během 24 hodin se Vám jeden z našich odborníků ozve s odpovědí

Posouzení

po posouzení možnosti financování Vašeho záměru, navrhneme konkrétní aktuální dotační příležitost

Doporučení

do jakého vhodného programu a prioritní osy Váš záměr spadá a zda je možné žádat o podporu

Příprava projektové žádosti​

Dotace z EU jsou velmi komplexní a není možné běžně obsáhnout celou agendu. Naše společnost se zaměřuje na kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK).
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV).
 • Operační program Životní prostředí – řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP).
 • Integrovaný regionální operační program – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP).
 • Operační program Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OPP).

Podpora

 • komunikace s poskytovatelem před zahájením projektu,
 • informování žadatele o podmínkách a pravidlech vyplývajících z realizace projektu (realizační a účetní tým projektu, nastavení řízení rozpočtu, podmínky pro publicitu projektu, nastavení sledování monitorovacích indikátorů),
 • plán aktivit povinné publicity,
 • řízení a změny harmonogramu projektu,
 • konzultace a návrh výběrového řízení,
 • komunikace s poskytovatelem v průběhu realizace projektu,
 • informování poskytovatele o všech změnách projektu,
 • zpracování žádosti o změnu podmínek,
 • příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele,
 • kontrola a naplňování monitorovacích indikátorů,
 • kontrola dodržování podmínek realizace projektu vč. publicity,
 • kontrola účetních dokladů projektu a analytické evidence,
 • kontrola věcných dokladů projektu pro žádost o platbu,
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv (formulář monitorovací zprávy s přílohami),
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. žádosti o platbu,
 • nastavení a kontrola archivace dokumentů.

V rámci projektového řízení nabízíme komplexní podporu. 

Rozsah jednotlivých činností se může podle typů příslušné dotace a grantu. 

 

Podpora v době udržitelnosti

Po ukončení projektu je nutné zachovat předmět projektu po minimální dobu (zpravidla 3 nebo 5 let od poslední platby), která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde jsou sledovány ukazatele k naplnění a k výběru činností jako:

1. zpracování zpráv o realizaci projektu

2. hlášení podstatných změn poskytovateli dotace

3. komunikace s poskytovatelem v průběhu udržitelnosti projektu

4. archivace dokumentace projektu