Aktuální informace o změnách odpočtu na VaV

Během 2. pol. roku 2018 proběhla řada jednání o změnách zákona 586/1992 Sb. Jednání probíhala pod vedením Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v rámci pracovní skupin se jednání účastnili zástupci podnikatelských svazů a asociací, Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství. Jednání provázely konfrontace pozitivních zkušeností s negativní atmosférou a nejistotou v návaznosti na přístup finanční správy posledních let.

Nepřímá podpora na odpočet VaV je obecně vnímaná jako motivační nástroj, který dlouhodobě podporuje konkurenceschopnost firem, tj. motivuje firmy inovovat a uspět tak nejen na tuzemském trhu, ale rovněž na trzích zahraničních. Firmy tak mohou prodávat výrobky z vyšší přidanou hodnotu (přestávají být montovnami), mají větší marže a lepší pozici na trhu.

Odborné studie prokázaly jasnou vazbu mezi podporu odpočtu na VaV a počet projektů na VaV. Dle OECD byl prokázáno u 15 studií ze 17 pozitivní efekt. Dochází ke snížení nákladů na vývoj a současně ke zvýšení investic a nárůstu výdajů na VaV. Další výhodou a přínosem je multiplikační efekt např. vyšší tržby z inovativních produktů, větší počet patentů, zvyšování mezd vývojových pracovníků, pozitivní dopad na rozhodnutí nadnárodních společností o umístění svých VaV provozů. 

I přes všechny přínosy a pozitiva existuje růst negativní nálady ve spojitosti s odpočtem na VaV. Řada firem, které inovace běžně provádí, si chtěli uplatnit odpočet na VaV dle aktuální legislativy a dodnes se soudí či se smířily se zamítnutím svého projektu. Hlavní příčinou nespokojenosti je osobitý přístup k této formě v ČR, právní nejistota, nepředvídatelnost, míra důkazních povinností, délka kontroly a reálná hrozba soudních sporů. Oproti tomu je nutné poznamenat, že řada inovačních projektů obstála a ne všechny výtky ze strany firem jsou relevantní. Dále je pozitivní, že v současnosti existuje již řada judikátů NS, které reflektují procesní postup, formální nedostatky, hodnocení novosti apod. RVVI byly potvrzeny některé výklady postupů FÚ, byly předloženy a schváleny návrhy změny zákona 586/1992 Sb. za účelem snížení nejistot pro poplatníka.

Hlavní změny platné od 1. 4. 2019

Oznámení poplatníka

Oznámení poplatníka finanční správě o záměru případně uplatnit odpočet na VaV je důležitý z hlediska rozhodného časového okamžiku. Oznámením poplatník v opravdu velmi zjednodušené formě informuje finanční správu, že provádí (hodlá provádět) činnost VaV a případně si následně uplatní nárok na odpočet na VaV. Firma tedy nebude muset dopředu sepisovat projekt a uvádět detaily, které se na začátku výzkumného projektu složitě odhadují. Stejně tak bude jasný okamžik, od kterého lze uplatňovat nárok na odpočet.

Přechodné období

Od nabytí účinnosti mohou subjekty využít nového systému. U již zahájených projektů (kde již projekt byl schválen a uplatňují se náklady) ve zdaňovacím období, které ke dni nabytí účinnosti zákona ještě pro poplatníka neskončilo či za které se podává daňové přiznání, si budou moci subjekty vybrat, zda uplatní původní či nový postup.

 

Termín zpracování projektu (projektová dokumentace)

Projekt nemusí být zpracován dopředu, ale nově nejpozději k datu (ve lhůtě) podání daňového přiznání. Odstraní se tím rizika z poskytování informací, které nelze úplně přesně uvést dopředu. Změna na pojem Projektové dokumentace má demonstrovat možnosti změn v průběhu života projektu, kdy dopředu nelze přesně žádné údaje stanovit, kromě názvu projektu.

odstranění přílišného formalismu

Návrh odstraňuje některé formální náležitosti, které nebyly zásadní, jako například uvádění místa podpisu. Oproti stávajícímu omezení také dojde k rozšíření okruhu osob, které mohou projekt podepsat – může podepsat zplnomocněný zástupce. 

 

Ostatní závěry

Způsob hodnocení projektu a dostatečnost popisu postupu kontroly a hodnocení projektuje a bude na žadateli. Příklady uvedené v Informaci GFŘ jsou pouze vzorovým příkladem, tj. možnou, nikoliv jedinou variantou. ZDP nestanoví konkrétní způsob a četnost kontrol, nestanoví způsob hodnocení postupů při řešení projektu ani způsob, jak mají být dosažené výsledky činnosti výzkumu a vývoje hodnoceny.

„Poplatník v rámci vedení průběžné dokumentace a evidence postupů řešení projektu vede takové evidence a zajišťuje takové podklady, které lze užít jako důkazní prostředky pro doložení skutečností tvrzených v projektu. Pokud si tedy poplatník stanoví v projektu způsob kontroly postupů řešení projektu nebo způsob hodnocení dosažených výsledků, např. měsíčně (toto si poplatník stanoví zcela sám a není žádná povinná varianta, kterou by finanční správa vyžadovala), pak o těchto skutečnostech musí existovat důkazní prostředky (tj. zprávy z měsíčních kontrol, měsíční vnitřní evidence, měsíční hodnocení dosažení výsledků nebo měsíční e-mailová komunikace, atd. – toto jsou možnosti důkazů a opět je na poplatníkovi, jaké si stanoví a vede).“