FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti VaV

Každý subjekt, který má přidělené IČ a podniká v ČR je oprávněn uplatnit daňový odpočet na VaV.

Rizikem je nevhodně zvolený projektový záměr, který nesplňuje parametr novosti a technické nejistoty. Možný rizikem je i formální pochybení.  Důsledkem těchto rizik může být povinnost vrátit odečtenou daň vč. penále. 

Poplatníkem je v daňovém přiznání II. oddíl, písmeno F, Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona doplňována výše odpočtu. Finanční úředník si při kontrole daňového přiznání může vyžádat prověření  projektu odpočtu na VaV s ohledem na splnění zákonných podmínek. Projekt je pak zpravidla prověřen pouze ekonomicky vzdělaným úředníkem, který vychází z metodického pokynu D-288, z praxe a rovněž z dosavadních soudních rozhodnutí.

Je pravdou, že FÚ jako první kontroluje formální stránku projektu. Byly případy, kdy FÚ byl veřejně kritizován za přílišný formalizmus, nicméně je nutné zdůraznit, že někteří žadatelé podávají zcela nedostatečné projekty s elementárními chybami.   

Předpokládáme, že v 1. pol. r. 2019 nabude účinnost novela zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, která zavede řadu změn, které odstraní dosavadní formalizmus a nastaví vyšší míru jistoty při posuzování projektů. 

Ano, jsou případy, kdy velmi úspěšná česká firma, která pronikla na zahraniční trhy díky své inovativnosti, neuspěla s daňovým odpočtem z důvodu neprokázání inovace. Není-li si FÚ jistý ve výkladu či posouzení souladu projektu s metodickým pokynem D-288, nechá rozhodnout soud, obvykle na podnět neúspěšného žadatele. Při svém rozhodování FÚ plně akceptuje judikáty.  Rovněž i formální pochybení často vedlo k zamítnutí projektu. Tyto případy ovšem představují jen zlomek z celkového počtu žadatelů.

Největší změnou bude nastavení zahájení projektu. Oproti současné úpravě bude žadatel povinen zaslat FÚ tzv. avízo s názvem projektu vyjadřující záměr. Poté může subjekt projekt kdykoli zahájit, nebo projekt nemusí realizovat vůbec.  Aktuální změny je možné zjistit zde.

Pro menší firmy se vyplatí přímé dotace např. z OPPIK, kde míra podpory dosahuje až 70%, nejčastěji 45%. Nicméně v případě absence přímé podpory doporučujeme zvážit nepřímé dotace, kde míra podpory dosahuje 19% s menší náročností, oproti dotacím přímým. U velkých podniků spíše doporučujeme nepřímé dotace.

Obecně náročnost projektu není vysoká, nicméně je třeba mít zkušenosti v oblasti psaní záměrů, mít nastudované judikáty, metodický pokyn D-288 a zároveň je vhodné mít znalosti v oblasti VaV.

Ano, až na 3 roky. Pouze ale za předpokladu, že máte v daném období ztrátu, nebo uplatnění není možné z jiných důvodů.

V ČR každým rokem čerpá nepřímou dotaci cca 1300 firem, v průměrném projektu představují způsobilé výdaje cca 10 mil. Kč a daňová úleva cca 1,9 mil.Kč. Téměř ve všech zemích západní Evropy je nepřímá podpora naprostým standardem podpory podnikání. 

Nemusí. Odpočet si můžete uplatnit i na projekty, které jsou nové jen pro vaši společnost, a to za předpokladu, že jejich řešení (technologický postup, konstrukční postup atp.) není dostupné Vaší společnosti a rozhodnete se takové řešení vlastním úsilím a na své riziko získat. 

Nemusí. Projekty můžete řešit v rámci jiných oddělení, např. konstrukčního oddělení. ALE: Vytvoření organizační jednotky pro VaV je předpokladem systematické a dlouhodobé práce v této oblasti.

Není. Postačí vést oddělenou evidenci výdajů ve formátu Excel tabulky. 

Není, odpočet VaV není nijak omezen. 

Ze zákona a předpisů následujících nemusí. Kvalitní personální struktura je ale předpokladem systematické činnosti a důvěryhodnosti poplatníka v oblasti VaV.

Nemusí, ale spolupráce je znakem systematické činnosti, snahy o rozvoj firmy a zvyšuje důvěryhodnost poplatníka (závisí i na důvěryhodnosti partnerů).

Máte zákonný nárok požádat Finanční úřad o stanovisko ještě před uplatněním odpočtu daně na VaV, poplatek činní 10 tis. Kč/posouzení. 

Nemusí, projekt může být i neúspěšný viz více zde.

V případě, že budete spolupracovat s naší poradenskou firmou, zabere vám příprava, přestavující technickou a administrativní součinnost, přibližně 3 dny.  

Za naše služby si účtujeme až po uplatnění odpočtu tzn. před uplatněním si neúčtujeme žádné poplatky. Odměna je jednorázová, a je domluvena po zahájení spolupráce. 

V rámci spolupráce garantujme naši činnost tím, že vám, v případě neschválení projektu FÚ, vrátíme provizi a zaplatíme vám náhradu škody v podobě vyměřeného penále. Rovněž jsme pojištěni proti odpovědnosti za škodu do výše 25 mil.Kč.