Pravidla pro výběr dodavatele

Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK (Pravidla Operačního programu Podnikání a inovace) stanovují postup příjemce dotace při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb. 

Tyto pravidla jsou průběžně aktualizována, jelikož musí respektovat vývoj v oblasti veřejných zakázek. 

Obecné principy

Zadavatelé veřejných zakázek musí dodržet zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace. 

Zadavatel je povinen zajistit stejný přístup k informacím o zakázce všem účastníkům přihlášených do výběrového řízení. 

Výběrové řízení musí být zahájeno zveřejněním oznámení na profilu zadavatele – elektronický nástroj, který slouží k uveřejňování informací a dokumentů. 

Jednotlivé kroky výběrového řízení:

  1. sepsání zadávací dokumentace,
  2. vyhlášení zakázky,
  3. přijímání nabídek,
  4. hodnocení nabídek,
  5. zpracování zprávy z výběrového řízení,
  6. informování o výsledku výběrového řízení,
  7. nahrání dokumentace do elektronického systému,
  8. archivace.
informace

Je třeba respektovat platné relevantní dokumenty, jako jsou Pravidla pro výběr dodavatelů OPPI a zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Agentura pro podnikání a inovace (API)

Je státní příspěvková organizace řízená Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Plní roli zprostředkujícího subjektu pro dotační programy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), pomocí kterého lze spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách.