Co je to veřejná zakázka

Veřejnou zakázkou se rozumí nákup zboží, práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené) nebo případně subjektem, který hospodaří s penězi nebo jinými statky, které pochází z veřejných finančních zdrojů. 

Realizace veřejných zakázek probíhá na základně sjednané smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo i více dodavateli. Jedna ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Podle zákona musí být veřejná zakázka realizována na základě uzavřené písemné smlouvy. 

Veřejné zakázky

Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů, které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

Výběrové řízení slouží k zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití poskytnutých veřejných finančních prostředků. Výběrové řízení na zakázky, na které bude poskytnuta podpora, se musí řídit pravidly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Žadatelé a příjemci dotace z OP PIK se musí postupovat při výběru dodavatele podle Pravidel pro výběr dodavatelů, podle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. 

Zadavatelem veřejné zakázky je:

 • Česká republika
 • Česká  národní banka
 • státní příspěvková organizace
 • územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace
 • nebo právnická osoba, která uspokojuje potřeby veřejného zájmu 

Dále je zadavatelem osoba (dotovaný zadavatel), která k úhradě veřejné zakázky použije více jak 50% peněžních prostředků poskytnutých z veřejných zdrojů nebo rozpočtu Evropské unie. 

Nebo sektorový zadavatel – osoba, která vykonává některou z relevantních činností, na základě výhradního práva. Za relevantní činnosti se u sektorového dodavatele řadí následující činnosti:

 • plynárenské odvětví,
 • teplárenské odvětví,
 • elektroenergetika,
 • vodárenské odvětví,
 • činnosti týkající se poskytování, provozování veřejné drážní, tramvajové, trolejbusové, lanové dopravy a veřejné autobusové dopravy,
 • činnosti týkající se poštovních služeb,
 • činnosti vykonávané při využívání geograficky vymezeného území za účelem:
     » vyhledávání, průzkumu, těžby ropy, uhlí či jiných pevných paliv,
     » provozování a poskytování letišť, námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných terminálových zařízení pro letecké a námořní dopravě a dopravce na                      vnitrozemských vodních cestách.