Nové výzvy – září 2019

Vyhlášení výzev z programu Technologie X a Úspory energie

Technologie X
 příjem žádostí od 23. 9. 2019 do 16. 12. 2019. Dotace bude poskytnuta na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků v digitálním prostředí. 
 
Je možné dotovat:
– pořízení dlouhodobého majetku – výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů a dále výdaje na pořízení HW vybavení a lokálních sítí, včetně SW
dlouhodobý nehmotný majetek – pořízení patentů a licencí, které jsou nezbytné k řádnému provozu strojů a zařízení a SW – např. CAD/CAM systémy, specifický SW pro optimální fungování projektu, ERP systémy včetně CRM , licence k využívání patentu, užitného vzoru nebo know-how.
 
Míra podpory je: 
max. 45% u malých podniků
– max. 35% u středních podniků. 
 
Dotace je poskytována:
– minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč. 
 
Podpořeny budou projekty, které:
– mají stanovenou strategii rozvoje v digitální oblasti  a to pořízením nových technologických zařízení a vybavení – MUSÍ být propojeno se stávajícím nebo nově pořizovaným IS (ERP, nebo MES, MIS) + napojení na další implementované moduly, podporující většinu podnikových činností – plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika – jako ERP nelze akceptovat jednoduché účetní systémy (jako jsou např. Money S3, eFaktura, iDoklad, ABRA, Pohoda, Duel, Stereo, Vario, Keloc, MRP)
– pokud ERP není – je žadatel povinen v rámci realizace pořídit a implementovat IS
 
Důležité prvky projektu vzhledem k hodnotícím kritériím:
– datová integrace – plánování a řízení výroby
– datová integrace – sledování stavu strojů, zakázek a výkonu operátorů
– digitální dvojče, rozšířená realita, virtuální realita – vývoj a konstrukce výrobku
– aditivní výroba a 3D tisk 
– IoT (Internet věcí) – výrobek IoT a identifikace mezi prvky systému
– IoT – prediktivní údržba
– robotizace výrobních procesů a toků materiálů
– systémy využívající BigData
– AI – umělá inteligence
– kybernetická bezpečnost
 
Žadatel musí mít ke dni podání žádosti, podle zákona 563/1991 Sb. uveřejněné účetní závěrky za dvě poslední uzavřené účetní období v Obchodním rejstříku. 
 
 
Úspory energie – výzva V
příjem žádostí od 16. 9. 2019 do 30. 4. 2020 – podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru 
 
Zahrnuje aktivity, jako je: 
– modernizace a rekonstrukce elektrických rozvodů, plynu a tepla v budovách energetických hospodářstvích výrobních závodů
– zavádění a modernizace systémů měření a regulace – opatření HW a sítě včetně SW souvisejícího se zavedením systému managementu hospodaření
– modernizace, rekonstrukce stávajícího zařízení na výrobu energie
– modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – např. výměna zastaralého osvětlení za efektivní LED osvětlení
– realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, instalace vzduchotechniky
– využití odpadní energie ve výrobních procesech
– snižování energetické náročnosti 
– instalace OZE pro potřebu podniku – využití biomasy, solární systém, tepelná čerpadla
– instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické tepelné energie nebo chladu pro podnik
– instalace akumulace elektrické energie 
 
Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR. Podpora na zpracování energetického posudku, zpracování projektové dokumentace před podáním žádosti a na zpracování výběrového řízení zpracované před podáním a po podání žádosti je podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 na podporu de minimis – povinnost doložit čestné prohlášení de minimis + včetně de minimis.  
 
Žadatel musí mít ke dni podání žádosti, podle zákona 563/1991 Sb. uveřejněné účetní závěrky za dvě poslední uzavřené účetní období v Obchodním rejstříku.
 
V případě jakýkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat
 
 
GEU Consulting s. r. o.