Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Kategorie osobních údajů

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO,
elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky, atd.,
jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies,
další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, číslo dodavatele, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje,
další osobní údaje poskytnuté dodavatelem ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací.

2. Jak Vaše osobní údaje získáváme?

Vaše osobní údaje získáváme od Vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Pokud osobní údaje získáváme od Vás, vždy Vás informujeme o tom, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem, nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout, a o možných důsledcích neposkytnutí osobních údajů. 

Vaše osobní údaje získáváme zejména Od Vás, např.:

Za účelem přípravy smlouvy, při podpisu připravené smlouvy, během doby trvání smluvního vztahu,
při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem a prostřednictvím webových formulářů k registraci,
registrací či přihlášením na stránky Geu pomocí služby třetích stran, která provádí ověření vaší identity a spojuje vaše přihlašovací údaje ze sociální sítě (např. Google, nebo Facebook), shromažďovány budou pouze informace potřebné pro registraci nebo přihlášení, které jste u poskytovatele sociální sítě povolili s námi sdílet.

2.1 Automatický sběr osobních údajů
V některých případech sbírá Geu informace od návštěvníků svých webových stránek a prostřednictvím e-mailové komunikace automaticky. Automatizované technologie mohou zahrnovat využití logů webových serverů pro sběr IP adres nebo cookies. Sběr těchto informací nám umožní lépe porozumět a zkvalitnit výkonnost, upotřebitelnost a efektivitu webových stránek Geu a změřit efektivitu našich marketingových aktivit.

2.1.1 IP adresy

IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači kdykoli, když se připojíte k internetu. Počítačům a serverům umožňuje vzájemné rozpoznávání a komunikaci. IP adresy, z nichž se návštěvníci webových stránek připojují, mohou být zaznamenávány pro účely IT bezpečnosti a diagnostiky systému. Tyto údaje mohou být také souhrnně využity k provedení analýzy trendů webových stránek a jejich výkonnosti.

2.1.2 Cookies

Cookie je krátký text, který webová stránka umístí do cookie souboru vašeho webového prohlížeče a který jí umožní si zapamatovat informace o vás a vašich preferencích. Pomocí cookies není možné ve vašem počítači spustit program či do něj nainstalovat viry. Geu používá cookies výhradně v souladu s příslušnými právními předpisy.

V případě, že se zaregistrujete na některé z webových stránek Geu, může být tento údaj propojen s určitým cookie tak, abychom zkvalitnili vaši on-line komunikaci s námi a dali jí osobnější charakter (např. tím, že při opakovaném připojení vás přivítáme osobně či vám poskytneme přístup k vámi uloženým údajům).

2.1.3 Google Analytics

Geu využívá Google Analytics, více informací o použití tohoto nástroje naleznete na adrese: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Aby návštěvníci měli možnost kontrolovat, jakým způsobem Google Analytics shromažďuje jejich data, vyvinul Google nástroj Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Tento add-on komunikuje prostřednictvím javascriptového kódu Google Analytics JavaScript (ga.js) a umožňuje tak nastavit data, která nechcete do Google Analytics odesílat. Google Analytics Opt-out Browser Add-on nezabrání odeslání informací samotné webové stránce, nebo jiným analytickým nástrojům.

2.2 Sociální aplikace

Webové stránky Geu můžou zahrnovat funkcionalitu sdílení na sociálních sítích prostřednictvím aplikací třetích stran, jako například Facebook Like button. Tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o vašem využití stránek Geu. Jakékoliv osobní informace, které poskytnete prostřednictvím těchto sociálních aplikací mohou být využity členy společností poskytujících tyto aplikace. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami těchto společností. Geu nemá kontrolu ani nenese zodpovědnost za chování těchto společností ani za způsob jakým tyto informace využívají.

Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být např. soud, exekutor, insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci. 

Osobní údaje získáváme i z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí, zejména:

Z obchodního rejstříku,
ze živnostenského rejstříku,
z insolvenčního rejstříku,
z centrální evidence exekucí,
z internetu,
registr koncových vlastníků.

3. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jak jsme Vás již výše informovali, Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme v určitých případech Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole. Vaše osobní údaje archivujeme po dobu stanovenou zákonem nebo dále uchováváme, abychom mohli vyřídit Vaše eventuální nároky, případně bránit naše práva a oprávněné zájmy (zejména po dobu běhu promlčecích lhůt).

Vaše osobní údaje zpracováváme:

a) Pro účely uzavření smluv a pro účely plnění smlouvy:

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, plnění, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamace a komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.

Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy, respektive po dobu trvání případných navazujících reklamačních lhůt nebo související komunikace.

b) Pro účely plnění našich zákonných povinností:

Jelikož se na naši činnost vztahuje řada právních předpisů (zákon o daňovém poradenství, zákon o zadávání veřejných zakázek atd.), musíme v určitých případech ze zákona zpracovávat Vaše osobní údaje.  

Další povinnosti, pro jejichž splnění je nezbytné, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje, nám jsou uloženy dalšími právními předpisy České republiky (např. zákonem o účetnictví, daňovými předpisy) a Evropské unie. 

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, a případně další osobní údaje poskytnuté dodavatelem.

Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro splnění daných právních povinností, zpravidla ne déle než po dobu 15 let.

c) Pro účely našich oprávněných zájmů:

Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo právní povinnosti. I přesto takové osobní údaje zpracováváme např. z bezpečnostních, provozních, administrativních nebo jiných důvodů souvisejících s naším obchodním vztahem. Jsou to naše oprávněné zájmy. Na základě těchto oprávněných zájmů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení, a případně osobní údaje přestaneme zpracovávat.

Pro tyto účely jsou zpracovávány následující kategorie osobních údajů: identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje, další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy, další osobní údaje poskytnuté smluvním partnerem.

Jedná se o následující oprávněné zájmy:

Ochrana majetku, života a zdraví osob vstupujících do našich objektů.
Administrativní účely. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje v souvislosti s administrativním řízením smluvních vztahů, prověření klienta a řízení rizik, kontrolou, zda smluvním partner není nespolehlivým plátcem DPH, pojištěním pohledávek, hodnocením dodavatelů, prováděním platebních operací. Tyto osobní údaje uchováváme po dobu nejdéle 10 let.
Vykazování v rámci globální sítě členských společností Geu, provádění interních procedur řízení rizik, včetně procedury prověření Klienta, a plnění právních a regulatorních povinností.

d) Na základě souhlasu pro účely marketingového využití osobních údajů a zasílání obchodních sdělení:

V rámci marketingové akce se Vás zpravidla též dotazujeme, zda máte zájem nám udělit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely (a to za podmínek a v rozsahu uvedeném v daném souhlasu) a s využitím Vašich kontaktních údajů pro zasílání obchodních sdělení, marketingových materiálů, publikací a pozvánek na odborné semináře, konference a další společenské akce. 

4. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme jakožto správce osobních údajů. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme (viz čl. III tohoto informačního článku), a stanovujeme prostředky jejich zpracování. Pro plnění našich zákonných povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů.  

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: provozovatelé webových stránek, provozovatelé mailingových nástrojů. Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu.

5. Jak Vaše údaje zpracováváme?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí našich smluvních partnerů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly zabezpečeny v maximální možné míře a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány našimi pověřenými zaměstnanci a zpracovateli, jak je uvedeno v předchozí kapitole. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi našimi zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v naší společnosti.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

6. Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů (resp. právo být zapomenut). Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených podmínek vymazat Vaše osobní údaje. Upozorňujeme Vás, že Vaše osobní údaje naopak nemohou být vymazány, pokud je jejich zpracování nezbytné (např. existuje pro zpracování zákonná povinnost).

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na Vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji. Pokud uplatníte Vaše právo na omezení zpracování a bude naplněna některá z těchto podmínek, provedeme v našich systémech záznam, že se na dané údaje vztahuje omezení, a takové údaje nebudeme zpravidla aktivně dále zpracovávat. Pokud pominou důvody pro omezení zpracování, omezení zpracování Vašich osobních údajů zrušíme. O tom Vás budeme předem informovat.

e) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo získat takové Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Vaše osobní údaje Vám budou poskytnuty ve formátu xlsx.

f) Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména GDPR, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného úřadu členského státu Evropské unie, který je pověřen dozorem nad dodržování povinností stanovených GDPR.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány

Pro účel plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,
pro účel oprávněných zájmů správce či třetí strany,
pro účely přímého marketingu, což zahrnuje také profilování s cílem přizpůsobit nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

V případě uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti.

7. Aktualizace

Toto informační článek průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy k dispozici na našich webových stránkách.

1 názor na “Zásady ochrany osobních údajů”

  1. Pingback: clindamicina para infección urinaria

Diskuse uzavřena.