Právní základ pro odpočet na VaV

Legislativní úprava a základní pojmy

Právní úprava

 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§ 34, odst. 4) 
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
 5. Pokyn Ministerstva financí D-288 v platném znění (změněno čj. 15/32 213/2010 a čj. MF-11384/2014/15)
 6. Judikatura NSS

Základní pojmy ve zkratce:

 • Základní výzkum: teoretické nebo experimentální práce.
 • Aplikovaný výzkum (průmyslový výzkum): poznatky
  pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb.
 • Experimentální vývoj: vývoj nových nebo zdokonalených
  výrobků, postupů nebo služeb.
 • Inovace: zavedení nových výrobků a služeb do praxe.
 • Výzkumná organizace (VO) „Organizace pro výzkum a šíření
  znalostí“: subjekt zaměřený na výzkum, jehož hlavním cílem
  je provádět nezávisle výzkum a vývoj nebo veřejně šířit
  výsledky těchto činností; vlastníci nesmějí mít přednostní
  přístup k výsledkům
 • (VVI (v.v.i.). Veřejná výzkumná instituce)

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve vztahu k odpočtu na VaV

 • § 34 (4) – Od základu daně lze odečíst odpočet na podporu výzkumu a vývoje (V a V).
 • § 34 (5) – Pokud není možné odpočet na V a V odečíst od základu daně z důvodu nízkého základu daně nebo daňové ztráty, lze jej odečíst nejpozději ve třetím období následujícím po období, ve kterém odpočet na V a V vznikl.
 • § 34a ZDP – Výše odpočtu na podporu V a V
  • (1) Odpočet na V a V činí součet
   – (1a) 100 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu V a V zahrnovaných
   do odpočtu, které nepřevyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době
   na realizaci projektu V a V zahrnovaných do odpočtu, a
   – (1b) 110 % výdajů vynaložených v období na realizaci projektu V a V zahrnovaných do odpočtu, které převyšují úhrn výdajů vynaložených v rozhodné době na realizaci projektu V a V zahrnutých do odpočtu.
  • (2) Rozhodnou dobou se rozumí doba
   – (2a) končící dnem předcházejícím dni, ve kterém začíná období, a
   – (2b) je stejně dlouhá jako období.
  • (3) Obdobím se rozumí
   – (3a) zdaňovací období, nebo
   – (3b) období, za které se podává DAP.
 • § 34b ZDP – Výdaje vynaložené na V a V zahrnované do odpočtu
  • (1) Výdaji vynaloženými na V a V se rozumí výdaje, které
   – (1a) DS vynaložil při realizaci projektu V a V na
   1. experimentální či teoretické
   2. projekční a konstrukční práce
   3. výpočty
   4. návrhy technologií
   5. výrobu funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části související s realizací projektu
   V a V
   – (1b) jsou výdaji daňovými ve smyslu § 24 ZDP,
   – (1c) jsou evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů).
  • (2) Výdaji vynaloženými na V a V nejsou
   – (2a) Výdaje (náklady), na něž byla byť jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů,
   – (2b) Výdaje (náklady) na služby spojené s realizací projektu V a V, s výjimkou výdajů (nákladů) na
   1. služby pořízené od VVŠ a VO v podobě činností uvedených v odst. (1a),
   2. služby, které spočívají v ověření nebo prokázání toho, že výsledek V a V splňuje požadavky stanovené právními předpisy, pokud výdaje za ověření a prokázání nebyly zahrnuty do odpočtu u jiného DS,
  • 3. úplatu u FL hmotného majetku, která souvisí s realizací projektu V a V,
   – (2c) licenční poplatky,
   – (2d) výdaje na nehmotné výsledky V a V pořízené od jiných osob s výjimkou VVŠ a VVI
   (vymezených v zákoně o podpoře V a V pro účely poskytování podpory).
   – (3) Pokud výdaje na V a V souvisejí s realizací projektu V a V pouze zčásti, zahrnují se do výdajů vynaložených na V a V zahrnovaných do odpočtu pouze zčásti.
 • § 34c ZDP – Projekt výzkumu a vývoje
  • (1) Projektem V a V se rozumí dokument, ve kterém DS před zahájením řešení projektu V a V vymezí svou činnost ve V a V podle zákona upravujícího podporu V a V a který obsahuje:
   a) základní identifikační údaje o DS, kterými jsou
   1. obchodní jméno a adresa sídla (PO),
   2. jméno, adresa a místo trvalého pobytu (FO),
   3. DIČ: CZ……., bylo-li uděleno,
   b) dobu řešení projektu, tj. začátek a konec,
   c) cíle projektu, které jsou dosažitelné v době řešení projektu a vyhodnotitelné po jeho ukončení,
   d) předpokládané celkové výdaje a předpokládané výdaje v jednotlivých obdobích ,
   e) jména všech osob, které budou odborně zajišťovat řešení projektu,
   f) způsob kontroly a hodnocení postupu a dosažených výsledků,
   g) den a místo schválení projektu,
   h) jméno a podpis za projekt V a V odpovědné osoby.
  • (2) Projekt V a V musí být schválen DS před zahájením jeho řešení.
  • (3) Odpovědná osoba za projekt V a V odpovídá za splnění podmínek daných ZDP.
   -Odpovědnou osobou je u poplatníka daně z příjmů
   a) FO tento poplatník,
   b) PO jeho statutární orgán nebo člen statutárního orgánu.
   – § 34d ZDP – Odpočet na podporu V a V u společníků v.o.s. a k.s.
 • § 34e ZDP – Závazné posouzení výdajů vynaložených na V a V zahrnovaných
  do odpočtu
  • (1) Správce daně vydá na žádost DS rozhodnutí o závazném posouzení.
  • (2) Předmětem závazného posouzení výdajů vynaložených na V a V
   zahrnovaných do odpočtu je určení výdajů vynaložených na V a V pro účely odpočtu.
  • (3) Žádost musí obsahovat:
   a) projekt V a V,
   b) výčet činností, které DS považuje za činnosti realizované v souvislosti s V a V s odůvodněním,
   c) výčet výdajů na činnosti považované ze realizaci projektu V a V,
   d) výčet činností, u kterých má DS pochybnosti, zda se jedná o výdaje, které lze zahrnout do odpočtu, s uvedením pochybností,
   e) způsob rozdělení jednotlivých výdajů na činnosti projektu V a V a na ostatní činnosti a uvedení kritéria rozdělení,
   f) období, kterého se má rozhodnutí týkat,
   g) návrh na výrok rozhodnutí.
  • (4) Je-li rozhodnutí o závazném posouzení výdajů vynaložených na V a V
   zahrnovaných do odpočtu doručeno DS po uplynutí lhůty pro podání DAP
   za období, kterého se má toto rozhodnutí týkat, může DS v případě
   kladného rozhodnutí uplatnit odečet v dodatečném DAP za předmětné
   období.

Pokyn Ministerstva financí D-288

 • Naposled změněno čj. 15/32 213/2010 a čj. MF-11384/2014/15.
 • Pokyn k jednotnému postupu při uplatňování ust. § 34 odst. 4. a 5. ZDP – Pokyn obsahuje podrobnější výklad k ustanovením ZDP upravujícím oblast V a V.
 • Projekt V a V – Kromě náležitostí projektu V a V uvedených v ZDP, je ze strany správce daně projekt vyžadován v písemné podobě.

Vymezení V a V pro účely ZDP

 • základní kritérium pro odlišení V a V od ostatních (příbuzných) činností =
  přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické
  nejistoty.
 • Činnosti prováděné DS při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti V a V pro účely odpočtu od základu daně z příjmů
 • Činnosti, které nelze zahrnout mezi činnosti V a V pro účely odpočtu od základu daně z příjmů
  • Výdaje vynaložené při realizaci projektů V a V
  • Období uplatnění výdajů (nákladů) na V a V
  • Odpočet nelze uplatnit na služby a nehmotné výsledky V a V období uplatnění výdajů
  • Výdaje (náklady), na které byla byť jen zčásti poskytnuta podpora z veřejných zdrojů

Judikatura (okruhy řešené soudy)

 • Frascati manuál a Pokyn GFŘ- D-288 – pouze výkladové pomůcky
 • Významný prvek novosti
 • Projekt musí být vypracován před zahájením jeho realizace
 • Legitimní očekávání DS
 • Mzdové prostředky v době čerpání dovolené zaměstnance, který je řešitelem projektu
 • Podjatost znalce
 • Výklad pojmu „služba“
 • Smysl odpočtu jako podpory – jazykový a teologický výklad § 34 odst. 4 ZDP
 • V a V na území ČR prováděný vlastními zaměstnanci
 • Je přípustná forma projektu písemná i elektronická?
 • Právní posouzení prvku novosti
 • Výslech znalce
 • Míra technické nejistoty
 • Vývoj x inovace
 • Oprávněnost odpočtu posuzuje pouze správce daně
 • Znalecký posudek nemá větší důkazní sílu, nelze slepě důvěřovat závěrům znalce
 • Lze znalecký posudek doplňovat?
 • Oddělení V a V od činností inovačního charakteru, které nezahrnují prvek novosti
 • Možnost nikoli povinnost zpracování znaleckého posudku
 • Mzdové náklady stanovené % a jejich oddělená evidence
 • Předložení důkazního projektové dokumentace až v kasační stížnosti
 • Zadání dalšího posudku
 • Rozpory mezi dvěma znaleckými posudky
 • Projektem nemůže být obsáhlá a rozsáhlá dokumentace předložená DS (šanony dokumentů), projektem je toliko listina obsahující zákonem stanovené náležitosti
 • Pokud nejsou naplněny formální náležitosti projektu, je nadbytečné zabývat se věcně V a V
 • Rozhodnutí o závazném posouzení výdajů na V a V
 • Požadavek správce daně nahlédnou do dokumentace je legitimní
 • Odborné znalosti nemá krajský soud, správce daně ani DS, pouze znalec ustanovený dle § 95 DŘ