Reference

Na jaké Operační programy se specializujeme

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Pojem „konkurenceschopný“ zahrnuje schopnost místních firem prosazovat se na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst. Pojem „udržitelný“ zvýrazňuje dlouhodobý horizont konkurenční schopnosti, což zahrnuje mj. i environmentální dimenzi hospodářského rozvoje.

2. Operační program Praha – pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů – pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

3. Operační program Životní prostředí

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů, eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a zmírňování dopadů změny klimatu.

4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Klíčovým principem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je rozvoj lidských zdrojů pro znalostní ekonomiku a udržitelný rozvoj v sociálně soudržné společnosti a je podporován intervencemi v rámci více prioritních os (PO). Na něj navazuje téma podpory kvalitního výzkumu, pro který představuje kvalifikovaná pracovní síla klíčový vstupní faktor. Intervence v oblasti vzdělávání budou zároveň podpořeny systémovými změnami, které směřují ke zkvalitnění vzdělávacího systému ČR.

Vybrané referenční projekty

V rámci projektu došlo k pořízení dodatečné technologie ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece. Byly realizovány stavební a technologické objekty zahrnující filtr šachtové pece a dohořívací věž vč. základů. Realizovaná opatření výraznou měrou přispěly ke snížení TZL a SO2 a to nad rámec norem EU dle čl. 36.

Fotodokumentace filtru šachtové pece – Kovohutě Příbram nástupnická

V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci továrny na výrobu tapet v Teplicích. Byly provedeny výměny povrchů podlah, dlažeb a obkladů, veškeré instalační rozvody, rozvody topení včetně nových těles, elektroinstalace, slaboproud a VZT. Rovněž byla vyměněna střešní krytina, vyměněna oken a byl proveden kontaktní zateplovací plášť včetně omítky. Vnitřní omítky byly rovněž opraveny vč. nových nátěrů, oplechování. Také došlo k repasování nákladních výtahů. Součástí projetu byla i demolice přilehlých objektů. Obestavěný prostor objektu: 17 500 m3, podlahová plocha objektu: 4 850 m2.

Fotodokumentace – Obnova výrobního areálu v Teplicích

Projekt navazuje na dlouholeté exportní zkušenosti společnosti ESON CZ s.r.o. a podpořil tak účast na zahraniční výstavě Labelexpo v letech 2015 , 2017 v Bruselu. Záměrem bylo upevnit jméno společnosti na mezinárodních trzích a navázat spolupráci v nových lokalitách. Realizací projektu prokazatelně došlo k posílení a upevnění exportu, v důsledku toho byla navýšena výroba i obrat společnosti.

Fotodokumentace z výstavy LabelExpo, ESON CZ

Předmětem projektu byla produktová a procesní inovace při výrobě fototapet. Na základě dlouhodobého vývoje se podařilo vyvinout a otestovat nový druh Eko tapet, které byly připraveny pro sériovou výrobu. V rámci projektu byla pořízena nová technologie v podobě tiskařského stroje, nezbytná pro zefektivnění procesu výroby a výsledného produktu. Inovované Eko tapety nezapáchají, mají sytější barvy, jasnější kontury, vyšší barevnou stálost, delší opakovatelnost vzoru a precizní ořez bez nutnosti předřezu z role.

Fotodokumentace – INOVACE PROCESU A VÝROBKŮ VE SPOLEČNOSTI A & G CO, S.R.O.

Naši vybraní klienti