Reference

Referenční zakázky

Na jaké projekty se zaměřujeme?

Od roku 2008 jsme realizovali mnoho investičních i neinvestičních projektů. Soustředíme se na podporu malých, středních i velkých podniků na území celé ČR. Region Praha je z hlediska čerpání dotací specifický a je nutné se řídit výzvami a pravidly určené výlučně pro Prahu. Mezi našimi klienty jsou orgány samosprávy – obce i orgány státní správy. Při poskytování dotačního poradenství klademe důraz na inovační potenciál projektů a na soulad s národními a evropskými rozvojovými strategiemi. Níže uvedené reference jsou indikativní, v případě zájmu o více informací k referencím nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám poskytneme, v případě souhlasu našeho klienta, detailní informace i případný kontakt na žadatele.   

Vybrané referenční projekty

V rámci nastavené strategie STROJÍRNA Vehovský s.r.o. v oblasti digitální transformace  došlo k nákupu nových technologií a informačního systému vč. relevantním modulárních řešení v návaznosti na kritéria Průmyslu 4.0. Konkrétně byly pořízeny dva CNC stroje, které jsou vybaveny obousměrnou konektivitou a ERP systém vč. výrobních modulů zabezpečující např. predikci údržby, monitoring apod. Dopadem bude významné posílení konkurenceschopnosti společnosti i rozvoj Opavského regionu.

Projekt řeší problematiku automatického kódování a výkaznictví v oblasti zdravotnictví. Na projektu se podílí Západočeská univerzita v Plzni v rámci účinné spolupráce. Výstupem projektu je ověřené SW řešení.

Předmětem projektu je výstavba nové haly namísto nerekonstruovatelných objektů. Projekt umožní firmě KOVO Věšín s.r.o. rozšířit, optimalizovat a zefektivnit výrobu kovodělných výrobků, kovových nástrojů a obrobků. Díky výstavbě haly dojde k navýšení počtu zaměstnanců v Příbramském regionu, který je postižen zvýšenou nezaměstnaností, dojde ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, zlepšení životního prostředí a vzrůstu konkurenceschopnosti firmy.

Na základě dlouholetého vývoje a ve spolupráci s partnery byl vyvinut produkt, který byl připraven pro sériovou výrobu – etalon (master) . V rámci projektu byla nastartována sériová výroba nového produktu díky nákupu a instalaci nových technologií, nezbytných pro výrobu a umožňující efektivní, rychlou a velmi přesnou manipulaci a obrábění materiálu. 

Pořízené technologie: 1) Popisovací laser 2) 5ti osá frézka 3) Svařovací laser 4) Bruska 5) Bruska malá 6) Pásová pila 7) Pálící stroj 8) Měřící stroj 9) Frézka na polotovary 10) Měřící a kontrolní přístroj na nástroje

Projekt komplexně řeší snížení energetické náročnosti budovy firmy BODASY s.r.o. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TV, zlepšení tepelné ochrany budovy – rekonstrukci obálky a k rekonstrukci osvětlovací soustavy.Přepnout – obsah

Cílem projektu bylo v rámci Experimentálního vývoje a Průmyslového výzkumu vyvinout SW řešení, které bude hardwarovými i softwarovými prostředky zajišťovat bezpečnou a důvěryhodnou multimodální identifikaci, autorizaci a verifikace osob, včetně souvisejících elektronických transakcí a podpisů s primárním zaměřením na zabezpečený oběh, podepisování a verifikaci dokumentů a elektronických formulářů. Projekt byl realizován v rámci účinné spolupráce se ZČU v Plzni.

V rámci projektu došlo k pořízení dodatečné technologie ke snížení znečištění emisemi ze šachtové pece. Byly realizovány stavební a technologické objekty zahrnující filtr šachtové pece a dohořívací věž vč. základů. Realizovaná opatření výraznou měrou přispěly ke snížení TZL a SO2 a to nad rámec norem EU dle čl. 36.

V rámci projektu došlo k celkové rekonstrukci továrny na výrobu tapet v Teplicích. Byly provedeny výměny povrchů podlah, dlažeb a obkladů, veškeré instalační rozvody, rozvody topení včetně nových těles, elektroinstalace, slaboproud a VZT. Rovněž byla vyměněna střešní krytina, vyměněna oken a byl proveden kontaktní zateplovací plášť včetně omítky. Vnitřní omítky byly rovněž opraveny vč. nových nátěrů, oplechování. Také došlo k repasování nákladních výtahů. Součástí projetu byla i demolice přilehlých objektů. Obestavěný prostor objektu: 17 500 m3, podlahová plocha objektu: 4 850 m2.

Projekt navazuje na dlouholeté exportní zkušenosti společnosti ESON CZ s.r.o. a podpořil tak účast na zahraniční výstavě Labelexpo v letech 2015 , 2017 v Bruselu. Záměrem bylo upevnit jméno společnosti na mezinárodních trzích a navázat spolupráci v nových lokalitách. Realizací projektu prokazatelně došlo k posílení a upevnění exportu, v důsledku toho byla navýšena výroba i obrat společnosti.

Předmětem projektu byla produktová a procesní inovace při výrobě fototapet. Na základě dlouhodobého vývoje se podařilo vyvinout a otestovat nový druh Eko tapet, které byly připraveny pro sériovou výrobu. V rámci projektu byla pořízena nová technologie v podobě tiskařského stroje, nezbytná pro zefektivnění procesu výroby a výsledného produktu. Inovované Eko tapety nezapáchají, mají sytější barvy, jasnější kontury, vyšší barevnou stálost, delší opakovatelnost vzoru a precizní ořez bez nutnosti předřezu z role.

Po realizaci projektu byla zvýšena kapacita učebny biologie o 2 místa (z 30 na 32 míst). Celková kapacita školy zůstala zachována. Učebna byla vybavena moderními pomůckami a nezbytným zařízením pro samotnou výuku např. skříně, katedra, stoly a židle pro žáky vč. zásuvek. Dále  účelové skřínky jako dřezová, s plynovými dvířky, skříňka na mikroskop, na notebook apod. Dominantou učebny je širokoúhlá třídílná magnetická tabule s keramickým povrchem z důvodu fyzické trvanlivosti, v učebně je instalován dataprojektor s vysokým rozlišením, reprosoustavy, rozbočovače a ostatní elektroinstalace. Zatmění bylo realizováno za pomoci lamelové hliníkové žaluzie s dálkovým ovládáním. Součástí projektu byly drobné stavební práce tj. rekonstrukce podlah, nové vedení silnoproudých a slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro audiovizuální techniku, drobné zednické a instalatérské práce, osazení zařizovacích předmětů, nová výmalba, montáž koncových zařízení atp.

Projekt spočíval v modernizaci praktického výcviku oboru Mechanik opravář motorových vozidel pro 45 osob. Po realizaci projektu získala škola novou technologii strojního obrábění do sekce soustružení a bude zahájena postupná obměna strojního vybavení v oblasti soustružení a frézování. Cílem projektu byl nákup 2 kusů výukového hrotového ručního/elektronického soustruhu, který splňuje všechny požadavky na moderní výukovou pomůcku.

Projekt spočíval v zajištění fyzické dostupnosti a bezbariérového zpřístupnění školy vybudováním výtahu a souvisejících zpevněných ploch. Bezbariérový přístup umožňuje tělesně postiženým osobám navštěvovat i místa, která by jim za běžných okolností byla nepřístupná. Jedná se např. o překonávání schodů, terénních nerovností a dalších překážek. 

 

Přepnout – obsah

Po realizaci projektu byla zásadně přebudována stávající učebna ekonomických a logistických předmětů do podoby moderní, interaktivní učebny o kapacitě 30 žáků a jeden pedagog. V učebně je umístěno pět šestimístných počítačových stolů do šestiúhelníku vč. otočných polohovatelných židlí. Ke každému místu byl přiřazen PC vč. displeje a operačního systému. Dominantou učebny jsou dvě interaktivní sestavy skládající se z projektoru a tabule na pylonech. Učebna je též vybavena kapacitní multifunkční laserovou tiskárnou, učitelskou katedrou a skříní. Pro výuku předmětu Fiktivní firma bylo součástí projektu nákup 17 ks notebooků pro individuální práci v menších skupinách a to i mimo prostory samotné učebny – lepší simulaci reálné práce u zákazníka, bude možno provádět výuku ve venkovním prostředí i ve společných prostorách školy, a to vždy s ohledem na co možná nejvyšší efektivitu a motivaci žáků. Učebna byla vybavena SW licencemi pro řízení skladu. Součástí projektu byly drobné stavební práce skládající se z úprav vnitřních povrchů, úpravy podkladů, nátěrů, maleb protipožárního otvoru a elektromontáže.

Projekt spočíval ve vytvoření učebny pro 18 žáků (6 pracovišť, každé pracoviště pro 3 žáky, 1 pracoviště pro pedagoga), která umožní kromě teoretického výkladu současně dokládat vlastnosti vyučovaných součástek a obvodů nejen demonstrací, ale rovněž i současným ověřováním jejich chování na místě samotnými žáky na skutečných součástkách a obvodech.

Cílem projektu bylo doplnění stávajícího nástrojového fondu pianin do takového početního stavu a takové kvality, aby si škola nemusela půjčovat nástroje od ČHF (Nadace Český hudební fond) a zároveň došlo k jeho obnově a doplnění o nové nástroje. S nákupem osmi nových pianin proběhly přesuny stávajících nástrojů tak, že nové – kvalitní nástroje byly umístěny v učebnách, kde jsou nejvíce potřeba a kde budou využívány co největším počtem žáků (5 nástrojů na oddělení povinného klavíru, 1 nástroj na oddělení skladby, 1 nástroj do učebny hudebních teorií s převažující výukou Intonace, 1 nástroj na instrumentální oddělení do učebny, kde probíhají korepetice). 

V rámci projektu byla modernizována učebna pro fotografickou výuku s 16 místy k sezení pro žáky (CS) a 1 místo pro pedagoga. Učebna je vybavena novými pracovišti včetně nábytku a technického vybavení. Učebna slouží výhradně potřebám oboru Fotograf a proto při výběru výpočetní techniky byl klade důraz na nejvyšší standard tohoto oboru.

Naši vybraní klienti