Nabízené služby v rámci přípravy žádosti

 • Analýza potřeb klienta s důrazem na jeho činnosti a v návaznosti na dotace na podnikání,
 • přesné definování projektového záměru vyplývající z analýzy potřeb,
 • návrh rozpočtu projektu,
  návrh klíčových aktivit projektu,
 • návrh časového harmonogramu,
 • doporučení závazných ukazatelů a monitorovacích indikátorů,
 • vypracování žádosti o dotaci v ISKP14+ na základě struktury specifikované vyhlašovatelem,
 • vypracování povinných i nepovinných příloh k žádosti (např. studie proveditelnosti,
 • podnikatelský záměr, Cost Benefit Analysis (CBA), Social Return on Investment (SROI) apod.),
 • audit vypracované žádosti na základě výběrových kritérií (před odevzdáním žádosti k hodnocení),
 • finalizace projektové žádosti a předání kompletní žádosti klientovi,
 • po domluvě zajišťujeme, na základě plné moci, podepsání žádosti elektronickým kvalifikovaným podpisem.

Časové rozvržení žádosti​

(funkce počítalo), 4 týdny celkové zpracování, 2 týdny formality, 2 týdny zpracování žádosti.

Posouzení
po posouzení možnosti financování Vašeho záměru, navrhneme konkrétní aktuální dotační příležitost

Doporučení
do jakého vhodného programu a prioritní osy Váš záměr spadá a zda je možné žádat o podporu

Příprava projektové žádosti
Dotace z EU jsou velmi komplexní a není možné běžně obsáhnout celou agendu. Naše společnost se zaměřuje na kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK).
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV).
 • Operační program Životní prostředí – řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP).
 • Integrovaný regionální operační program – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP).
 • Operační program Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OP PPR).

Podpora v průběhu přípravy a realizace

 • komunikace s poskytovatelem před zahájením projektu,
 • informování žadatele o podmínkách a pravidlech vyplývajících z realizace projektu (realizační a účetní tým projektu,
 • nastavení řízení rozpočtu, podmínky pro publicitu projektu,
 • nastavení sledování monitorovacích indikátorů),
 • plán aktivit povinné publicity,
 • řízení a změny harmonogramu projektu,
 • konzultace a návrh výběrového řízení,
 • komunikace s poskytovatelem v průběhu realizace projektu,
 • informování poskytovatele o všech změnách projektu,
 • zpracování žádosti o změnu podmínek,
 • příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele,
 • kontrola a naplňování monitorovacích indikátorů,
 • kontrola dodržování podmínek realizace projektu vč. publicity,
 • kontrola účetních dokladů projektu a analytické evidence,
 • kontrola věcných dokladů projektu pro žádost o platbu,
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv (formulář monitorovací zprávy s přílohami),
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. žádosti o platbu,
  nastavení a kontrola archivace dokumentů.

Podpora v době udržitelnosti

Po ukončení projektu je nutné zachovat předmět projektu po minimální dobu (zpravidla 3 nebo 5 let od poslední platby), která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde jsou sledovány ukazatele k naplnění a k výběru činností jako:

 1. zpracování zpráv o realizaci projektu
 2. hlášení podstatných změn poskytovateli dotace
 3. komunikace s poskytovatelem v průběhu udržitelnosti projektu
 4. archivace dokumentace projektu