Krátce o dotacích

Dotace je peněžitá úhrada ze strany státu (vlády, zákonodárného sboru, územně správního celku) konkrétnímu subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je veřejným zájmem.

Kdo dotace poskytuje?

  • státní rozpočet (dotace schválené rozpočtovým zákonem),
  • rezortní kapitoly (na organizace převedené z ministerstev na kraje),
  • státní fondy (státní fond tržní regulace, životního prostředí, pro zúrodnění půdy, pro podporu a rozvoj české kinematografie, kultury, rozvoje bydlení, pozemkový fond),
  • samosprávné územní celky (kraje, obce),
  • nestátní zdroje (EU).

Smyslem evropských dotací je, že dotace z EU proudí do všech členských států Unie, aby lidé v Unii měli zajištěnou stejnou kvalitu života a firmy srovnatelné příležitosti na trzích. Cílem poskytování dotací tedy je, aby byly podpořeny pouze takové projekty, které tuto kvalitu úrovně života zlepší a napomůžou jí.

Dotace se dělí do cyklů a ty se označují termínem “programová období”. Na tyto období jsou určené určité balíky peněz, které z Bruselu do České republiky putují. Tyto balíky se poté dělí do operačních programů – což jsou dotační celky, pro jednotlivá ministerstva v ČR.

Právní základ pro získání dotace
Jako jeden z výdajů státního rozpočtu, jsou dotace zakotveny v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtových pravidlech). 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela tohoto zákona. Veřejnost se o vypsání dotace dozví pomocí výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace. Tyto výzvy jsou zveřejňovány způsobem, který umožňuje dálkový přístup, lze je volně dohledat na internetu. Obsah výzvy je přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti.

Obsahem výzva k podání žádosti je zpravidla:

  • její věcné zaměření,
  • okruh oprávněných žadatelů o dotaci,
  • lhůta pro podání žádosti,
  • popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit
  • informace o podkladech, které je nutné dodat.

“Výzva dále obsahuje informace o možnostech odstranění vad v žádosti, doložení dalších nutných podkladů a úpravy žádosti.”

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »