Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme výběrové řízení za Vás. 

Poskytované služby v rámci výběrového řízení

 • Určení dle jakých pravidel a kodexů bude zakázka vyhlašována a zda je třeba výběrové řízení realizovat.
 • Prvotní příprava zadávací dokumentace veřejné zakázky vč. návrhu hodnotících kritérií a kvalifikačních předpokladů.
 • Příprava příloh (návrh smlouvy o dílo, čestné prohlášení apod.).
 • Kontrola technických příloh (dodává zadavatel např. projektovou dokumentaci, výkaz výměr apod.).
 • Doporučení a poradenství se zveřejněním veřejné zakázky (vložení na profil zadavatele, věstník veřejných zakázek, obchodní věstník apod.)
 • Příprava vyhodnocovacích formulářů pro výběrové řízení.
 • Koordinace při hodnocení nabídek veřejné zakázky.

Zadávání podle pravidel mimo zákon

Pravidla pro výběr dodavatele
Např. Pravidla pro výběr dodavatelů OP PIK (Pravidla Operačního programu Podnikání a inovace) stanovují postup příjemce dotace při výběru dodavatele v případech, kdy se zadavatel nemusí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb.
Tyto pravidla jsou průběžně aktualizována, jelikož musí respektovat vývoj v oblasti veřejných zakázek.

Obecné principy
Zadavatelé veřejných zakázek musí dodržet zásady transparentnosti a přiměřenosti. Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásady rovného zacházení a zákaz diskriminace. Zadavatel je povinen zajistit stejný přístup k informacím o zakázce všem účastníkům přihlášených do výběrového řízení.

Výběrové řízení musí být zahájeno zveřejněním oznámení na profilu zadavatele – elektronický nástroj, který slouží k uveřejňování informací a dokumentů.

Jednotlivé kroky výběrového řízení:

 • sepsání zadávací dokumentace vč. jejích příloh,
 • vyhlášení zakázky vhodným způsobem,
 • přijímání nabídek,
 • hodnocení nabídek,
 • zpracování zprávy z výběrového řízení,
 • informování o výsledku výběrového řízení,
 • podepsání smlouvy s vítězným dodavatelem,
 • nahrání dokumentace do elektronického systému,
 • archivace.

Další informace
Je třeba respektovat platné relevantní dokumenty, jako jsou Pravidla pro výběr dodavatelů příslušných operačních programů a zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zadávání podle zákona

Co je to veřejná zakázka
Veřejnou zakázkou se rozumí nákup zboží, práce, objednání díla nebo služby veřejným subjektem (stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené) nebo případně subjektem, který hospodaří s penězi nebo jinými statky, které pochází z veřejných finančních zdrojů.

Realizace veřejných zakázek probíhá na základně sjednané smlouvy mezi zadavatelem a jedním nebo i více dodavateli. Jedna ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Podle zákona musí být veřejná zakázka realizována na základě uzavřené písemné smlouvy.

Veřejné zakázky
Dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., musí být výběrovým řízením řešeny prakticky veškeré zakázky státních organizací a ostatních subjektů, které přesáhnou určitý finanční objem nebo které realizují projekty financované z více jak 50% z veřejných zdrojů. Jedná se o formalizovaný postup, při kterém je vybírán dodavatel veřejné zakázky.

Výběrové řízení slouží k zajištění hospodárného, efektivního a účelného využití poskytnutých veřejných finančních prostředků. Výběrové řízení na zakázky, na které bude poskytnuta podpora, se musí řídit pravidly Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Dle § 4 zákona č. 134/2016 je 
Zadavatel
(1) Veřejným zadavatelem je

a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu2) považují za samostatné zadavatele,

b) Česká národní banka,

c) státní příspěvková organizace,

d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace,

e) jiná právnická osoba, pokud

1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo kontrolním orgánu.

(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné zakázky použije více než 200000000 Kč, nebo více než 50 % peněžních prostředků, poskytnutých z

a) rozpočtu veřejného zadavatele,

b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie.

(3) Při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně sektorových koncesí podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba uvedená v § 151 odst. 2.

(4) Pokud zadavatel podle odstavců 1 až 3 zahájí zadávací řízení, i když k tomu nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento zákon.

(5) Za zadavatele se považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do jeho ukončení.

Dle § 5 je 
Dodavatel
Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo pobočky závodu.

Další služby

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »