Často kladené otázky

Obecné

Nejprve je nutné poznamenat, že téma veřejných zakázek je velmi obsáhlá disciplina související s veřejnou správou a dotacemi. Základním pramenem je zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a související judikatura. Často kladené otázky jsou postaveny obecně a neodpovídají na konkrétní specifika. Máte-li konkrétní dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Nejčastěji kladené otázky

Kdo se musí řídit pravidly při vyhlašování veřejné zakázky (výběrového řízení)?

V § 4 ZZVZ je přesně definován zadavatel a veřejný zadavatel. Veřejný zadavatel je ve všeobecnosti veřejná správa zahrnující státní i nestátní korporace. Zadavatel může být soukromá osoba čerpající dotace nad 50% či nad 200 mil.Kč. Současně je kromě ZZVZ třeba vzít v úvahu konkrétní pravidla příslušného grantu, který čerpáte. Tyto pravidla obvykle nazývaná Pravidla pro výběr dodavatele se liší grant od grantu a víceméně v některých pasážích kopírují ZZVZ. 

Jaká jsou největší rizika při vyhlašování veřejných zakázek?

Největší riziko je nedodržení postupu vyhlášení a diskriminace potencionálních uchazečů. Je třeba pečlivě stanovit předmět plnění, požadovanou kvalifikaci a hodnotící kritéria.

Co když nevyhlásíme výběrové řízení?

V některých případech lze zadat zakázku nepřímo, tyto situace přesně určuje ZZVZ. Obecně se ale dopustíte porušení rozpočtové kázně s následkem sankce, která je obvykle 100% hodnoty zakázky. 

Jak stanovit kvalifikaci? 

Je vhodné vždy stanovit Základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a), b), c), d), e) ZZVZ a rovněž profesní způsobilosti dodavatele dle ustanovení § 77 odst. 1 a § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Dle povahy zakázky doporučujeme požadovat i splnění technických kvalifikačních předpokladů a případně ekonomických předpokladů (obrat dodavatele). Zde je ovšem potřeba si uvědomit, že nesplnění kvalifikace vyřadí dodavatele z dalšího hodnocení a může mít za následek zrušení soutěže. 

Jak nastavit kritéria hodnocení?

Principem stanovení kritérií hodnocení musí být ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejvýhodnější poměr nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality. Můžete ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny nebo nejnižších nákladů životního cyklu. Vzhledem k tomu, že se kritéria hodnocení mohou vztahovat pouze k předmětu plnění, a ne k účastníkům, nelze za kritéria hodnocení stanovit kvalifikaci či jiné požadavky na dodavatele (např. reference, počet pracovníků pozáruční servis, obrat atd.). Lze však hodnotit kvalifikaci a zkušenosti osob, které se mají přímo podílet na plnění zakázky v případě, že na úroveň plnění má významný dopad kvalita těchto osob.

Může se dodavatel odvolat proti rozhodnutí výběrové komise?

Ano, obecně může. Otázkou je, zda má reálnou šanci na úspěch. Dle zákona neúspěšný dodavatel může využít https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html, kde je zapotřebí složit kauci, která v případě neúspěchu propadne. U dotačních grantů je možné podat podnět přímo na poskytovatele dotace, který může zadavatele sankcionovat.

Kdo zodpovídá za škodu u veřejných zakázek?

Když je zakázka vyhlášena v rozporu s pravidly či ZZVZ, nebo není vyhlášena vůbec, řídí se odpovědnost v soukromoprávní rovině OZ 89/2012, konkrétně § 2894. Ve veřejnoprávní rovině dohlíží nad zadáváním VZ Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Zde lze upozornit na rozhodovací praxi, kdy způsobená škoda ve vztahu k uchazeči není přiznávána. Pokud čerpáte dotace, je důležité si uvědomit, že i když vám poskytovatel dotace schválí výběrové řízení, odpovědnost je pouze na vás tj. nesete plné riziko s hrozbou sankce 100% z hodnoty zakázky.

Mohu zakázku rozdělit na části?

VZ je možné rozdělit do dílčích plnění, zakázku však vyhlásíme v režimu odpovídající součtu předpokládaných cen dílčích plnění. Neoprávněné dělení VZ za účelem snížit předpokládanou hodnotu zakázky má za následek porušení rozpočtové kázně se sankcí 100%.

Je možné před vyhlášením VZ oslovit potencionálního dodavatele s požadavkem na poskytnutí informací? 

V obecné rovině ano, nesmí však potencionálnímu dodavatel poskytnout informace o parametrech VZ, jednalo by se o diskriminaci případných ostatních uchazečů.

Jak je finančně nákladné realizovat výběrové řízení? 

VZ zabere od 1 dne do několika měsíců. Záleží především na typu VZ a plnění. Vždy je třeba náklady porovnávat k celkové hodnotě plnění. Obvyklé náklady na VZ jsou v desítkách tisíc.

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »