Často kladené otázky

Odpovědi na nejčastější otázky

Otázka

Odpověď

Jsem oprávněný žadatel? Kdo může uplatnit odpočet na VaV?

Každý subjekt, který má přidělené IČ a podniká v ČR je oprávněn uplatnit daňový odpočet na VaV.

Jaká jsou rizika spojená
s uplatněním odpočtu?

Rizikem je nevhodně zvolený projektový záměr, který nesplňuje parametr novosti a technické nejistoty. Možný rizikem je i formální pochybení.  Důsledkem těchto rizik může být povinnost vrátit odečtenou daň vč. penále. 

Tím, že uplatním daňový odpočet, neupozorním na sebe finanční úřad? Budu přednostně kontrolován?

V daňovém přiznání II. oddíl, písmeno F. Odpočty podle § 34 odst. 4 zákona se doplňuje částka odpočtu. Při prvním pohledu do daňového přiznání,  úředník na FÚ má okamžitě nález, který může prověřit tím, že si vyžádá projekt odpočtu na VaV. Tento projekt je kontrolován zpravidla pouze ekonomicky vzdělaným úředníkem, který vychází z metodického pokynu D-288, z praxe a rovněž z dosavadních soudních rozhodnutí.    

V médiích jsem se dočetl(la), že úspěšné české inovační firmy neuspěly s uplatněním odpočtu z formálních či odborných důvodů?

Ano, jsou případy, kdy velmi úspěšná česká firma, která pronikla na zahraniční trhy díky své inovativnosti, neuspěla s daňovým odpočtem z důvodu neprokázání inovace. Není-li si FÚ jistý ve výkladu či posouzení souladu projektu s metodickým pokynem D-288, nechá rozhodnout soud, obvykle na podnět neúspěšného žadatele. Při svém rozhodování FÚ plně akceptuje judikáty.  Rovněž i formální pochybení často vedlo k zamítnutí projektu. Tyto případy ovšem představují jen zlomek z celkového počtu žadatelů.

Slyšel(la) jsem, že FÚ projekty zpravidla vyhazuje na formálních náležitostech typu zahájení prací před termínem zahájení projektu i např. o 1 den, podpis zástupce žadatele nikoli statutárního zástupce apod. 

Je pravdou, že FÚ jako první kontroluje formální stránku projektu. Byly případy, kdy FÚ byl veřejně kritizován za přílišný formalizmus, nicméně je nutné zdůraznit, že někteří žadatelé podávají zcela nedostatečné projekty s elementárními chybami.   

Předpokládáme, že v 1. pol. r. 2019 nabude účinnost novela zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu, která zavede řadu změn, které odstraní dosavadní formalizmus a nastaví vyšší míru jistoty při posuzování projektů. 

Jaké konkrétní změny přinese novela zákona 1992/586 Sb. v §34 ohledně odpočtu na VaV?

Největší změnou bude nastavení zahájení projektu. Oproti současné úpravě bude žadatel povinen zaslat FÚ tzv. avízo s názvem projektu vyjadřující záměr. Poté může subjekt projekt kdykoli zahájit, nebo projekt nemusí realizovat vůbec.  Aktuální změny je možné zjistit zde.

Vyplatí se mi odpočet když jsme malá či středí firma?

Pro menší firmy se vyplatí přímé dotace např. z OPPIK, kde míra podpory dosahuje až 70%, nejčastěji 45%. Nicméně v případě absence přímé podpory doporučujeme zvážit nepřímé dotace, kde míra podpory dosahuje 19% s menší náročností, oproti dotacím přímým. U velkých podniků spíše doporučujeme nepřímé dotace. 

Jaká je náročnost zpracování projektu?

Obecně náročnost projektu není vysoká, nicméně je třeba mít zkušenosti v oblasti psaní záměrů, mít nastudované judikáty, metodický pokyn D-288 a zároveň je vhodné mít znalosti v oblasti VaV.

Mohu si odpočet odložit, když mám v rozhodném období ztrátu?

Ano, až na 3 roky. Pouze ale za předpokladu, že máte v daném období ztrátu, nebo uplatnění není možné z jiných důvodů.

Jak je odpočet využíván v  ČR a jiných státech?

V ČR každým rokem čerpá nepřímou dotaci cca 1300 firem, v průměrném projektu představují způsobilé výdaje cca 10 mil. Kč a daňová úleva cca 1,9 mil.Kč. Téměř ve všech zemích západní Evropy je nepřímá podpora naprostým standardem podpory podnikání. 

Musí projekt řešit mezinárodně unikátní vývojové řešení?

Nemusí. Odpočet si můžete uplatnit i na projekty, které jsou nové jen pro vaši společnost, a to za předpokladu, že jejich řešení (technologický postup, konstrukční postup atp.) není dostupné Vaší společnosti a rozhodnete se takové řešení vlastním úsilím a na své riziko získat. 

Musí ve společnosti existovat vývojové oddělení? Musí mít poplatník vytvořenou organizační jednotku (útvar, oddělení apod.) provozující VaV činnost?

Nemusí. Projekty můžete řešit v rámci jiných oddělení, např. konstrukčního oddělení. ALE: Vytvoření organizační jednotky pro VaV je předpokladem systematické a dlouhodobé práce v této oblasti.

Je k VaV nutné vést oddělenou evidenci v účetnictví?

Není. Postačí vést oddělenou evidenci výdajů ve formátu excel tabulky.

Je stanovena maximální hranice pro odpočet?

Není, odpočet VaV není nijak omezen.

Musí pracovat na projektech VaV zaměstnanci s VŠ vzděláním?

Ze zákona a předpisů následujících nemusí. Kvalitní personální struktura je ale předpokladem systematické činnosti a důvěryhodnosti poplatníka v oblasti VaV.

Musí poplatník v rámci projektu VaV spolupracovat s VaV organizacemi vč. VŠ?

Nemusí, ale spolupráce je znakem systematické činnosti, snahy o rozvoj firmy a zvyšuje důvěryhodnost poplatníka (závisí i na důvěryhodnosti partnerů).

Existuje nějaký prostředek, jak se dá posoudit uznatelnost nákladů projektu?

Máte zákonný nárok požádat finanční úřad o stanovisko ještě před uplatněním odpočtu daně na VaV, poplatek činní 10 tis. Kč /posouzení.

Musí být v rámci VaV projektu dosaženo plánovaného cíle?

Nemusí, projekt může být i neúspěšný viz více zde.

Kolik času mi zabere příprava projektu?

V případě, že budete spolupracovat s naší poradenskou firmou, zabere vám příprava, přestavující technickou a administrativní součinnost, do 3 dnů.  

Kolik zaplatím za zpracování projektu na odpočet VaV? Jsou součástí ceny i nějaké garance?

Za naše služby si účtujeme až po uplatnění odpočtu tzn. před uplatněním si neúčtujeme žádné poplatky. Odměna je jednorázová, a je domluvena po zahájení spolupráce. Odměna se nevypočítává jako procentuální částka z daňové úspory tj. u velkých projektů platíte výrazně méně. 

V rámci spolupráce garantujme naši činnost tím, že vám, v případě neschválení projektu FÚ, vrátíme provizi a zaplatíme vám náhradu škody v podobě vyměřeného penále. Rovněž jsme pojištěni proti odpovědnosti za škodu do výše 25 mil.Kč.