Jak funguje odpočet na VaV

Dotační poradenství » Odpočet na výzkum a vývoj » Jak funguje odpočet na VaV

Principy odpočtu na VaV

Intervence je určena všem plátcům daně, kteří mohou a mají zájem využít daňových odpočtů na podporu výzkumu a vývoje (VaV) podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pro firmu jde o nepřímou finanční podporu výzkumu a vývoje ze strany státu. Výdaje (náklady) na výzkum a vývoj si může poplatník uplatnit v určité výši dvakrát. Poprvé je lze odečíst jako výdaje (náklady) k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely a podruhé prostřednictvím odčitatelné položky od základu daně. Daňový poplatník si tak při splnění stanovených podmínek může snížit daňový základ a zaplatit nižší daň z příjmů.

Základním kritériem je přítomnost ocenitelného prvku novosti a vyjasnění výzkumné nebo technické nejistoty.

Vytvoří-li a realizuje firma projekt VaV, jehož hodnota je 10 mi.Kč, může získat nepřímou dotaci 1,9 mil.Kč. Náročnost přípravy a administrace projektu je mnohem snažší, než u přímých dotací z EU.  Zároveň zde neplatí žádná omezení z hlediska velikosti podniku ani předmětu podnikání dle NACE.

 Lze uplatnit:

 • Jen „daňově uznatelné náklady“.
 • Osobní výdaje na zaměstnance vč. administrativních pracovníků, dělníků apod. Evidence!!
 • Odpisy hmotného i nehmotného majetku.
 • Finanční leasing hmotného movitého majetku.
 • Přímé výdaje na vzdělávání, školení.
 • Další provozní výdaje (materiál, zásoby a drobný hmotný a nehmotný majetek, výdaje na knihy a časopisy, energie, telekomunikační poplatky, vodné…), cestovné.

Vše pouze vynaložené v přímé souvislosti s řešením projektu!!

Nelze uplatnit:

 • Náklady, na které byla (i z malé části) poskytnuta veřejná podpora.
 • Náklady na služby, licenční poplatky a nehmotné výsledky VaV pořízené od jiných osob:
  • Služby a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, které souvisí s realizací projektu výzkumu a vývoje a které jsou pořízené od veřejné vysoké školy nebo výzkumné organizace.
 • Náklady musí být vedené v oddělené evidenci v členění na jednotlivé projekty.
 • Nerealizovaný odpočet lze uplatnit ve třech dalších zdaňovacích obdobích.
Požadavky legislativy
 • písemný dokument – projekt výzkumu a vývoje!! (Aktualizovaný Pokyn D-288 z r. 2017)
 • musí vzniknout před zahájením vlastní činnosti VaV
 • má minimální předepsanou osnovu:
  • základní identifikační údaje o poplatníkovi
  • cíle projektu
  • doba řešení projektu
  • předpokládané celkové výdaje na řešení projektu
  • projektový tým
  • způsob kontroly, hodnocení postupu řešení projektu
  • podpis – datum, místo, jméno oprávněné osoby

Neformální stránky projektu VaV

Projekt VaV musí mít jasný a srozumitelný popis cíle projektu. Naprosto klíčový je popis řešení projektu:

 • Popis problému a zdůvodnění potřeby řešení.
 • Musí být jasně uveden současný stav a stav po ukončení projektu.
 • Popis, v čem je novost projektu.
 • Jakým postupem se projektem dojde k výsledku – popis řešení.
 • Popis řešení musí korespondovat s cílem projektu.
Projekt by měl obsahovat:
 • Definované milníky/etapy,
 • Konkrétního pracovníka pro kontrolu jejich plnění.
 • Určení konkrétních pracovníků týmu – vzdělání …
 • Popis použitých metod
 • Technické zabezpečení – popis potřebných zařízení/technologií a jejich dostupnost.
 • Finanční zabezpečení řešení – kalkulaci nákladů.
 • Další doplňující (pomocná) kritéria z aktualizovaného Pokynu č. D-288
Dokumentace průběhu projektu VaV

Pro uplatnění odpočtu – nezbytná dokumentace od nápadu (včetně zhodnocení neúspěchu) až po realizaci:

 • V průběhu řešení nutná technická dokumentace řešení.
 • Doložit i „administrativní“ dokumentaci
Co nejvíce trápí  daňové odpočty na VaV?
 • Jsou to především otázky posouzení novosti a nejistoty?
 • Formální nedostatky projektu!
 • Chybí přehledný a rychle použitelný systém postupu hodnocení uznatelnosti daňového odpočtu na VaV.
 • Nedostatek praktických příkladů VaV projektů splňujících kritéria VaV činnosti a příkladů projektů, kdy se nejedná o VaV činnost.