Právní základ pro odpočet na VaV

Dotační poradenství » Odpočet na výzkum a vývoj » Právní základ pro odpočet na VaV

Legislativní úprava a základní pojmy

Právní úprava
 1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (§ 34, odst. 4) 
 2. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 3. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 4. Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
 5. Pokyn Ministerstva financí D-288 v platném znění (změněno čj. 15/32 213/2010 a čj. MF-11384/2014/15)
 6. Judikatura NSS (= Nejvyšší správní soud)
Základní pojmy ve zkratce:
 • Základní výzkum: teoretické nebo experimentální práce.
 • Aplikovaný výzkum (průmyslový výzkum): poznatky pro vývoj nových výrobků, postupů nebo služeb.
 • Experimentální vývoj: vývoj nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb.
 • Inovace: zavedení nových výrobků a služeb do praxe.
 • Výzkumná organizace (VO) „Organizace pro výzkum a šíření znalostí“: subjekt zaměřený na výzkum, jehož hlavním cílem je provádět nezávisle výzkum a vývoj nebo veřejně šířit výsledky těchto činností; vlastníci nesmějí mít přednostní přístup k výsledkům
 • VVI (v.v.i.). = Veřejná výzkumná instituce.

Judikatura (okruhy řešené soudy)

 • Frascati manuál a Pokyn GFŘ- D-288 – pouze výkladové pomůcky.
 • Významný prvek novosti.
 • Projekt musí být vypracován před zahájením jeho realizace.
 • Legitimní očekávání DS.
 • Mzdové prostředky v době čerpání dovolené zaměstnance, který je řešitelem projektu.
 • Podjatost znalce.
 • Výklad pojmu „služba“.
 • Smysl odpočtu jako podpory – jazykový a teologický výklad § 34 odst. 4 ZDP.
 • V a V na území ČR prováděný vlastními zaměstnanci.
 • Je přípustná forma projektu písemná i elektronická?
 • Právní posouzení prvku novosti.
 • Výslech znalce.
 • Míra technické nejistoty.
 • Vývoj x inovace.
 • Oprávněnost odpočtu posuzuje pouze správce daně.
 • Znalecký posudek nemá větší důkazní sílu, nelze slepě důvěřovat závěrům znalce.
 • Lze znalecký posudek doplňovat?
 • Oddělení V a V od činností inovačního charakteru, které nezahrnují prvek novosti.
 • Možnost nikoli povinnost zpracování znaleckého posudku.
 • Mzdové náklady stanovené % a jejich oddělená evidence.
 • Předložení důkazního projektové dokumentace až v kasační stížnosti.
 • Zadání dalšího posudku.
 • Rozpory mezi dvěma znaleckými posudky.
 • Projektem nemůže být obsáhlá a rozsáhlá dokumentace předložená DS (šanony dokumentů), projektem je toliko listina obsahující zákonem stanovené náležitosti.
 • Pokud nejsou naplněny formální náležitosti projektu, je nadbytečné zabývat se věcně V a V.
 • Rozhodnutí o závazném posouzení výdajů na V a V.
 • Požadavek správce daně nahlédnou do dokumentace je legitimní.
 • Odborné znalosti nemá krajský soud, správce daně ani DS, pouze znalec ustanovený dle § 95 DŘ.