Co je dotace

Dotace je peněžitá úhrada ze strany státu (vlády, zákonodárného sboru, územně správního celku) konkrétnímu subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je veřejným zájmem. 

Kdo dotace poskytuje?

 • státní rozpočet (dotace schválené rozpočtovým zákonem),
 • rezortní kapitoly (na organizace převedené z ministerstev na kraje), 
 • státní fondy (státní fond tržní regulace, životního prostředí, pro zúrodnění půdy, pro podporu a rozvoj české kinematografie, kultury, rozvoje bydlení, pozemkový fond),
 • samosprávné územní celky (kraje, obce),
 • nestátní zdroje (EU).

Smyslem evropských dotací je, že dotace z EU proudí do všech členských států Unie, aby lidé v Unii měli zajištěnou stejnou kvalitu života a firmy srovnatelné příležitosti na trzích. Cílem poskytování dotací tedy je, aby byly podpořeny pouze takové projekty, které tuto kvalitu úrovně života zlepší a napomůžou jí.

Dotace se dělí do cyklů a ty se označují termínem “programová období”. Na tyto období jsou určené určité balíky peněz, které z Bruselu do České republiky putují. Tyto balíky se poté dělí do operačních programů – což jsou dotační celky, pro jednotlivá ministerstva v ČR. 

Právní základ pro získání dotace
Jako jeden z výdajů státního rozpočtu, jsou dotace zakotveny v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtových pravidlech). 1. ledna 2018 nabyla účinnosti novela tohoto zákona. Veřejnost se o vypsání dotace dozví pomocí výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace. Tyto výzvy jsou zveřejňovány způsobem, který umožňuje dálkový přístup, lze je volně dohledat na internetu. Obsah výzvy je přístupný po dobu nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty pro podání žádosti. 

Obsahem žádosti je:

 •  její věcné zaměření,
 • okruh oprávněných žadatelů o dotaci,
 • lhůta pro podání žádosti,
 • popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit
 • informace o podkladech, které je nutné dodat. 

“Výzva dále obsahuje informace o možnostech odstranění vad v žádosti, doložení dalších nutných podkladů a úpravy žádosti.”

Obsah žádosti

Každá žádost o dotaci by měla obsahovat následující body. 

 1. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresu trvalého pobytu, pokud je tato fyzická osoba podnikatelem, pak také identifikační číslo osoby; u právnické osoby název, adresu sídla a identifikační číslo osoby,
 2. název a adresu poskytovatele, požadovanou částku,
 3. účel, na který chce žadatel o dotaci žádané prostředky použít
 
 

4. lhůtu, v níž má být tohoto účelu dosaženo, 
5. je-li žadatel právnická osoba, informaci o identifikaci:
 a) osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda  jednají jako jeho statutární orgán nebo na základě udělené plné moci,
 b) osob s podílem v této právnické osobě,
 c) osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu,

 

 

6. další podklady nutné pro rozhodnutí  
     poskytovatele, které jsou specifikovány ve 
     výzvě,
7. identifikace výzvy, na jejímž základě je žádost  podávána. 

 

 

 

 

Upozornění

Žádost musí být podána písemně, nelze ji podat ústně do protokolu.