Inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví – výzva III

Příjem žádostí: 19. 3. 2024 – 31. 12. 2025

MPO vyhlásilo v rámci OP TAK výzvu inovační vouchery – ochrana práv průmyslového vlastnictví. Cílem výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví.

Příjemci podpory: MSP, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

  • zveřejnění přihlášek vynálezů
  • registrace užitných vzorů
  • registrace průmyslových vzorů
  • registrace ochranných známek

Způsobilé výdaje: Služby patentových zástupců

Míra podpory: 75% z celkových způsobilých výdajů

Výše podpory: minimálně ve výši 50 tis. Kč a maximálně do výše 500 tis. Kč. Dotace je poskytována v režimu de minimis.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Dotace je poskytována v režimu de minimis.
  • Žadatelé o podporu mohou podat libovolný počet žádostí o podporu, není však možné podat více žádostí o podporu na ochranu práv průmyslového vlastnictví, jejichž výstupy se vztahují ke stejnému řešení, a to jak technickému, designovému či grafickému.

Nepodporované aktivity: Udělení národního (v ČR) patentu, pokud nebyl udělen před zveřejněním patentové přihlášky ve věstníku mezinárodního úřadu.

Udělení patentu v zahraničí

Udržovací poplatky a prodlužování platnosti již dříve získaných práv průmyslového vlastnictví.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovacni-vouchery-optak/inovacni-vouchery-ochrana-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-iii/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »