Často kladené otázky

Nejčastěji kladné otázky

Kde se mohu dozvědět o dotačních možnostech?

Veškeré informace je možné dohledat na webu, nicméně i internet je doslova zaplaven komerčními nabídkami a sděleními, které často nevedou k hledaným informacím. Je nutné vyhledat přímo stránky poskytovatele dotace např. MMR, MPO, MŽP apod. Nebo nás můžete kontaktovat a my Vám obratem sdělíme dotační možnosti.

Je stanoven minimální a maximální limit dotace?

Většina výzev má  limity nastaveny. Lze doporučit spíše komplexnější projekty cca od 5 mil. Kč, neboť administrativní, finanční a časová náročnost je téměř stejná bez ohledu na výši dotace (většinou platí od 5 do 100 mil.Kč). 

Vlastním nemovitost nebo stroj a potřebuji dotaci na opravu nebo pořízení majetku, je možné zažádat o dotaci?

Záleží na Vašem projektovém záměru, potřebujeme znát alespoň zevrubný plán aktivit. Není možné podat žádost o dotaci bez koncepce a zaměření dotace. 

Musím mít před podáním žádosti jasnou představu o svém projektovém záměru?

Představa musí být alespoň rámcová tj. musím znát náklady projektu, časový harmonogram, způsob financování. Ostatní detaily budou projednány v rámci osobních konzultací.

Jsme fungující firma, co musíme splnit pro čerpání dotací?

Firma musí plnit ekonomická kritéria (aktiva vs. dotace, aktiva vs. zisk, zadluženost), musí mít alokovanou částku na předfinancování, případně na spolufinancování projektu. A je třeba mít projektový záměr a vyčleněné lidské zdroje.

Jsem začínající podnikatel, mám možnost žádat o dotace?

Ano, existují dotace přímo určené pro začínající podnikatele, nicméně limit pro dotaci je nastaven poměrně nízko cca 500 tis.Kč.

Jaká jsou rizika projektu z dotací EU?

Před schválením žádosti o dotaci hrozí pouze riziko marné investice do přípravy žádosti tj. čas vašich zaměstnanců, náklady konzultantské firmy, posudky, studie, náklady na projektovou dokumentaci apod. Po schválení a akceptaci podmínek dotace existuje riziko s neoprávněným čerpáním dotace a to v případě, že budou porušena pravidla konkrétní dotace. Nejčastější problémy se týkají správnosti výběrového řízení. 

Jaké sankce hrozí v případě porušení rozpočtové kázně?

Hlavní dokument, který řeší porušení rozpočtové kázně je “Rozhodnutí a podmínky k dotaci”. Porušení rozpočtové kázně řeší konkrétně § 44a, odst. 10, zákona 218/2000 Sb. – rozpočtová pravidla. Dále existuje judikatura spojená s porušením rozpočtové kázně. V případě dalších dotazů mne neváhejte kontaktovat. Porušením rozpočtové kázně je – a) neoprávněné použití peněžních prostředků státního rozpočtu a jiných peněžních prostředků státu. b) Neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu, státního fondu, Národního fondu nebo státních finančních aktiv jejich příjemcem. Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za den prodlení. Nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny. Příjemce penále je stejný jako příjemce odvodu s výjimkou případů, kdy příjemcem odvodu je Národní fond. V těchto případech je příjemcem penále státní rozpočet [§ 6 odst. 1 písm. n)]. Penále, které v jednotlivých případech nepřesáhne 500 Kč, se nevyměří.

Jak dlouho musím udržet výstupy projektu?

V případě, že nejsou z projektu hrazeny investiční náklady, je udržitelnost stanovena pouze po dobu realizace projektu. U investice je třeba zachovat výstupy projektu 3 nebo 5 let dle velikost podniku žadatele. Tyto principy platí obecně a každá konkrétní výzva udržitelnost projektu stanovuje. 

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »