Partnerství znalostního transferu

MPO vyhlásilo II. výzvu Partnerství znalostního transferu.

Cílem výzvy je vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí (znalostní organizací) za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.

Příjem žádostí je od 25.4.2024 do 9.4.2025

Oprávněnými žadateli jsou malé a střední firmy a znalostní organizace.

Výše podpory je 70%.

Podporované aktivity:

A) zavádění pokročilých technologií v podniku.

B) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu.

C) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Způsobilé výdaje:

MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, osobní náklady, režijní výdaje

Znalostní organizace: osobní náklady, semináře a workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím, režijní výdaje

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Znalostní organizace je veřejná vysoká škola univerzitního i neuniverzitního typu/pracoviště Akademie věd ČR, veřejné výzkumné pracoviště.
  • Znalostní transfer = Jedná se o přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.
  • Je realizován za účasti Asistenta znalostního transferu přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště znalostní organizace.
  • V rámci 1 projektu je nutné zaměstnat alespoň 1 Asistenta znalostního transferu v rozsahu min. 1/2 úvazkuV případě 2 asistentů nesmí součet hodnot úvazků za oba převýšit 1,5.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-ii/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »