S čím Vám pomůžeme

Nabízené služby v rámci přípravy žádosti

 • Analýza potřeb klienta s důrazem na jeho činnosti a v návaznosti na dotace na podnikání,
 • přesné definování projektového záměru vyplývající z analýzy potřeb,
 • návrh rozpočtu projektu,
  návrh klíčových aktivit projektu,
 • návrh časového harmonogramu,
 • doporučení závazných ukazatelů a monitorovacích indikátorů,
 • vypracování žádosti o dotaci v ISKP14+ na základě struktury specifikované vyhlašovatelem,
 • vypracování povinných i nepovinných příloh k žádosti (např. studie proveditelnosti,
 • podnikatelský záměr, Cost Benefit Analysis (CBA), Social Return on Investment (SROI) apod.),
 • audit vypracované žádosti na základě výběrových kritérií (před odevzdáním žádosti k hodnocení),
 • finalizace projektové žádosti a předání kompletní žádosti klientovi,
 • po domluvě zajišťujeme, na základě plné moci, podepsání žádosti elektronickým kvalifikovaným podpisem.

Časové rozvržení žádosti​

(funkce počítalo), 4 týdny celkové zpracování, 2 týdny formality, 2 týdny zpracování žádosti.

Posouzení
po posouzení možnosti financování Vašeho záměru, navrhneme konkrétní aktuální dotační příležitost

Doporučení
do jakého vhodného programu a prioritní osy Váš záměr spadá a zda je možné žádat o podporu

Příprava projektové žádosti
Dotace z EU jsou velmi komplexní a není možné běžně obsáhnout celou agendu. Naše společnost se zaměřuje na kompletní projektové žádosti k financování z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně pak:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – řízeného Ministerstvem průmyslu a obchodu (OPPIPK).
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání – řízeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (OP VVV).
 • Operační program Životní prostředí – řízeného Ministerstvem životního prostředí (OP ŽP).
 • Integrovaný regionální operační program – řízený Ministerstvem pro místní rozvoj (IROP).
 • Operační program Praha – pól růstu ČR – řízený Magistrátem hlavního města Prahy (OP PPR).

Podpora v průběhu přípravy a realizace

 • komunikace s poskytovatelem před zahájením projektu,
 • informování žadatele o podmínkách a pravidlech vyplývajících z realizace projektu (realizační a účetní tým projektu,
 • nastavení řízení rozpočtu, podmínky pro publicitu projektu,
 • nastavení sledování monitorovacích indikátorů),
 • plán aktivit povinné publicity,
 • řízení a změny harmonogramu projektu,
 • konzultace a návrh výběrového řízení,
 • komunikace s poskytovatelem v průběhu realizace projektu,
 • informování poskytovatele o všech změnách projektu,
 • zpracování žádosti o změnu podmínek,
 • příprava a realizace výběrového řízení na dodavatele,
 • kontrola a naplňování monitorovacích indikátorů,
 • kontrola dodržování podmínek realizace projektu vč. publicity,
 • kontrola účetních dokladů projektu a analytické evidence,
 • kontrola věcných dokladů projektu pro žádost o platbu,
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv (formulář monitorovací zprávy s přílohami),
 • zpracování závěrečné monitorovací zprávy projektu vč. žádosti o platbu,
  nastavení a kontrola archivace dokumentů.

Podpora v době udržitelnosti

Po ukončení projektu je nutné zachovat předmět projektu po minimální dobu (zpravidla 3 nebo 5 let od poslední platby), která je stanovena v právním aktu o poskytnutí dotace. V této době je nutné monitorovat cíle projektu. K tomuto účelu slouží monitorovací zprávy v době udržitelnosti, kde jsou sledovány ukazatele k naplnění a k výběru činností jako:

 1. zpracování zpráv o realizaci projektu
 2. hlášení podstatných změn poskytovateli dotace
 3. komunikace s poskytovatelem v průběhu udržitelnosti projektu
 4. archivace dokumentace projektu

Další služby

Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Potřebujete vybrat kvalitního dodavatele pro realizaci Vaši zakázky, nebo máte povinnost vyhlásit výběrové řízení? Využijte možnosti bezplatné konzultace s našimi odborníky ještě dnes a my provedeme

Více informací »
Dotační poradenství

Dotační poradenství

Zpracujeme projektovou žádost o finanční podporu ze strukturálních fondů EU a dalších fondů v rámci kohezní politiky EU. Zaměřujeme se na: Operační program Technologie a

Více informací »
Monitoring dotací

Monitoring dotací

Na počkání Vám vypracujeme report dotačních příležitostí! Monitorujeme z následujících zdrojů Strukturální fondy a kohezní fond (bez MAS) Komunitární programy EU Program rozvoje venkova Finanční

Více informací »