Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních podniků.

Příjem žádostí: 8.6.2023 – 29.12.2023

Systém sběru žádostí: průběžný

Příjemci žádostí: malé a střední podniky

Míra podpory: malý podnik až 70 % z celkových ZV (způsobilých výdajů), střední podnik až 60 % z celkových ZV

Výše podpory: min. 0,5 mil. Kč, max. 10 mil. Kč

Podporované aktivity: Zavedení praktického vyučování ve firmě → MSP, které v tuto chvíli praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy nerealizují a nemají podepsanou smlouvu o spolupráci, případně mají zájem rozšířit nabídku praktického vyučování o významně jiné obory, než jaké aktuálně nabízí.

Způsobilé výdaje:

A) Investiční výdaje spojené s projektem (režim de minimis):
• zařízení, stroje
• nezbytné sítě, drobné stavební úpravy

B) Vybavení přímo spojené s projektem vzdělávání:
• drobný hmotný majetek
• nábytek
• hardware a software
• materiál nezbytný pro výuku

C) Neinvestiční náklady:
• smluvní plnění instruktorů a lektorů
• služby koordinátorů vzdělávání
• provozní a osobní náklady instruktorů a lektorů, spotřební materiál použitý pro výuku – formou paušální sazby

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • Výstavba a rekonstrukce nemovitosti nejsou způsobilým výdajem.
  • Praktické vyučování – odborný výcvik, cvičení, učební praxe a odborná nebo umělecká praxe a sportovní příprava, a to podle jednotlivých oborů vzdělání.
  • Realizace projektu je rozdělena na 2 fáze:

I. Přípravná fáze (žadatel pořídí veškeré potřebné vybavení).

II. Realizační fáze (dva plné školní roky praktického vyučování).

  • Za každý rok realizační fáze se musí praxe účastnit minimálně 2 účastníci vzdělávacích akcí. Minimálně 3 účastníci v případě projektů, které mají povinnost doložit formulář finanční analýzy. Minimálně 5 účastníků v případě projektů, jejichž celkové způsobilé výdaje jsou vyšší než 10 mil. Kč.
  • Nejzazší datum pro dokončení realizace projektů je 31. 8. 2026.

Investiční výdaje max. 70% z celkových výdajů, z toho stavební úpravy max. 1 mil. Kč

Neinvestiční – nepřímé náklady: 7% ze způsobilých neinvestičních a investičních nákladů

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-skol-a-firem-optak/spoluprace-skol-a-firem-vyzva-i/

Další informace

Technologické dny Mazak

Ve dnech 4. – 6. 6. 2024 pořádá společnost Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o. se svými obchodními partnery v Jažlovicích technologické dny. Naše společnost představí

Více informací »