Digitální podnik – Technologie 4.0 Výzva I

Příjem žádostí je otevřen od 22.11.2023 do 15.2.2024

Systém sběru žádostí: kolový

Podporu lze získat na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti. Digitalizace a automatizace výroby, zefektivnění poskytování služeb nebo vytvoření podmínek pro jejich zavedení.

Mezi způsobilé výdaje patří:

 • dlouhodobý hmotný majetek: robotizace výroby – výrobní stroje a jejich součásti, manipulační systémy, robotizace skladování, měřící, scanovací a testovací technologie, komunikační infrastruktura mezi prvky systému, identifikační infrastruktura, kybernetická bezpečnost (HW prvky..)
 • dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení a implementaci software, práv duševního vlastnictví včetně nákladů, které bezprostředně souvisí s instalací a uvedením do provozu a vstupují do pořizovací ceny majetku. Výdaje na předplacené služby SW lze čerpat pouze po dobu realizace projektu.
 • služby: náklady na ostatní SW (po dobu realizace projektu), náklady na externě nakupované služby expertů související s implementací pořizovaných technologií, školení a certifikační proces za účelem mezinárodního certifikátu v oboru IT a průmyslové IT.
 • ostatní drobný hmotný majetek s přímou vazbou na realizaci projektu digitalizace.

Podmínkou pro pořízení technologií a vybavení v rámci projektu je jejich propojení se stávajícím nebo nově pořizovaným informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS atd.) a jeho dalšími implementovanými moduly, které integrují všechny nebo většinu (5 a více uvedených) oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby,
zásoby, sklady, nákup, prodej, finance, personalistiku atd.

Příjemci podpory jsou malé a střední podniky, výše dotace je dle regionální mapy podpory pro malé podniky 40-60%, pro střední podniky 30-50%.

Kategorie věcného hodnocení projektů:

 • Práce s daty – datová integrace
 • Komunikační a identifikační infrastruktura
 • Robotizace, automatizace, aditivní technologie, měření
 • Predikce poruch, optimalizace údržby
 • Kybernetická bezpečnost
 • Digital skills

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • 1 žadatel (1 IČ) může mít v rámci
  Výzvy pouze 1 aktivní žádost
 • Podpořeny mohou být projekty, které ve věcném
  hodnocení získají min. 35 bodů z 80 možných.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/digitalni-podnik-optak/digitalni-podnik-technologie-4-0-vyzva-i/

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »