Inovace – V1

Příjem žádostí: 1.9.2022 – 30.11.2022

Systém sběru žádostí: kolový

Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

Míra podpory: 20 – 60 % celkových způsobilých výdajů (dle výše podniku a regionální mapy podpory)

Příjemci podpory: malé a střední podniky, small mid-caps (velké podniky max. 499 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje:

projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*
stavby
technologie
software a data
práva k užívání duševního vlastnictví*
certifikace produktů*
*podpora v režimu de minimis

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
  • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek.
  • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
  • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-i-op-tak/

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024. Mimo jiné zde najdeme například výzvy Aplikace, Inovace, Marketing, Potenciál, Partnerství znalostního

Více informací »

Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních

Více informací »