Oběhové hospodářství – V1

Cílem výzvy je podpora předcházení vzniku odpadů, navýšení recyklační infrastruktury, omezení plýtvání druhotnými surovinami a zvýšení obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích.

Příjem žádostí o dotaci: 2.10.2023 – 29.3.2024 (10:00hod)

Sběr žádostí: průběžný

Příjemce podpory: MSP (malý střední podnik), small mid-caps

Míra podpory: malý podnik: 60 %; střední podnik: 50 %; small mid-cap: 40 %

Výše podpory: Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč maximálně do výše 100 mil. Kč.

Způsobilé výdaje: dlouhodobý hmotný majetek; dlouhodobý nehmotný majetek bezprostředně související s dosažením výsledků podporované aktivity.

Podporované aktivity:

 • Znovupoužití vlastního výrobního odpadu.
 • Výroba druhotných surovin, polotovaru nebo výrobku z vybraných odpadů.
 • Předcházení vzniku odpadů.
 • Zvýšení recyklovatelnosti výrobků.
 • Protektorování pneumatik.
 • Výroba polotovarů nebo výrobků z druhotných surovin.
 • Snížení spotřeby kritických surovin.
 • Získávání kritických surovin zpracováním odpadu nebo druhotné suroviny.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Jedno IČ může podat maximálně 3 žádosti o dotaci.
 • Výzva nepodporuje pořízení mobilních technologií pro zpracování stavebního a demoličního odpadu.
 • Druhotná surovina nahrazuje při výrobě primární surovinu a jedná se o:
  • vedlejší produkt;
  • upravený odpad;
  • materiály získané z výrobků podléhajících zpětnému odběru;
  • nespotřebované vstupní suroviny;
  • materiály předávané k novému využití.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/obehove-hospodarstvi-optak/obehove-hospodarstvi-vyzva-i/

Další informace

Harmonogram výzev OP TAK 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK pro rok 2024. Mimo jiné zde najdeme například výzvy Aplikace, Inovace, Marketing, Potenciál, Partnerství znalostního

Více informací »

Spolupráce škol a firem

Podpora výkonu praktického vyučování žáků partnerských středních škol a praktické přípravy u studentů partnerských vyšších odborných a vysokých škol prostřednictvím odborně zaměřených malých a středních

Více informací »