Podpora sociálního podnikání

OP Zaměstnanost plus 2021-2027

Operační program s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) představuje klíčový předpoklad pro využívání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu plus v oblasti zaměstnanosti a sociálního začleňování v programovém období 2021-2027, přičemž navazuje na Operační program Zaměstnanost realizovaný v programovém období 2014-2020.

V rámci tohoto programu bude vyhlášena, mimo jiné, výzva Podpora sociálního podnikání, podporující jak vznik nového sociálního podniku, tak rozvoj podnikatelských aktivit již existujícího podniku.

Cílovou skupinou jsou Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané; Osoby se zdravotním postižením; Osoby s duševním onemocněním; Osoby v nebo po výkonu trestu; Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy; Neformální pečující; Osoby pečující o malé děti; Osoby bez přístřeší nebo osoby žijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení; Osoby ve věku 55 a více let; Osoby ohrožené závislostmi; Migranti a azylanti; Zaměstnavatelé; Zaměstnanci sociálních podniků.

Specifický cíl: Posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin

Příjemce podpory: obchodní korporace, OSVČ, NNO, sociální podnik

Druh výzvy: průběžná, jednokolové hodnocení

Plánované vyhlášení výzvy: 9/2022

Plánovaný příjem žádostí: 9/2022 – 10/2023

Další informace

Technologické platformy

Cílem Výzvy je podpora aktivit, které pomohou podpořit rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více informací »

Marketing

Cílem výzvy je usnadnění vstupu malých a středních podniků na mezinárodní trhy a zvýšení jejich mezinárodní konkurenceschopnosti, rozšiřování exportní působnosti, výrobních a prodejních aktivit. Alokace:

Více informací »