Příjem žádostí o podporu zahájen

Příjem žádostí o podporu výzev Spolupráce – Klastry, Technologické platformy a Partnerství znalostního transferu byl zahájen.

Spolupráce – Klastry – podpora pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou

– příjem žádostí: kolový, do 21.4.2023- příjemci podpory: malé a střední podniky (MSP), výzkumné organizace

– podpora 30-70%

– podporované aktivity: A. kolektivní výzkum, B. sdílená inftrastruktura, C. rozvoz inovačního klastru

– způsobilé výdaje:

Pro aktivitu A a C: osobní náklady, služby, režijní náklady

pro aktivitu C navíc: marketing a propagace, semináře, konference, nájemné, získání známky excelence ESCA

Pro aktivitu B: hmotný a nehmotný majetek, stavby a jejich technické zhodnocení, stroje a zařízením HW s SW, práva duševního vlastnictví, nájemné

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/spoluprace-optak/spoluprace-klastry-vyzva-i/

Technologické platformy – rozvoj inovačních sítí – technologických platforem jako nástroje pro zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou.

– příjem žádostí: kolový, do 14.4.2023- příjemci podpory: malé a střední podniky, velké podniky

– podpora max. 75%

– podporované aktivity:

Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.

Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.

Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizon Europe a dalších evropských programů

– způsobilé výdaje: osobní náklady, HW a SW, služby poradců, expertů a studie, semináře, konference, marketing a propagace., nájemné, režijní náklady

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/technologicke-platformy-optak/technologicke-platformy-vyzva-i/

Partnerství znalostního transferu – posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků.

– příjem žádostí: kolový, do 28.4.2023- příjemci žádostí: malé a střední podniky (MSP), znalostní organizace

– podpora MSP max. 70%, výzkumné organizace max. 85%

– podporované aktivity: vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí  za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to konkrétně:

a) zaváděním pokročilých technologií v podniku

b) vývojem/inovacemi nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu

c) zlepšením výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

– způsobilé výdaje:

MSP: hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál.

Znalostní organizace: mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím, databázím.

– zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-optak/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-i/

Další informace

Ekologická likvidace autovraků

Na ekologickou likvidaci vysloužilých automobilů přispěje Státní fond životního prostředí ČR provozovatelům autovrakovišť i v příštím roce. V nové dotační výzvě má na separaci druhotných

Více informací »

Záruka Elektromobilita

Do 30.9.2025 je otevřena výzva Záruka Elektromobilita pro podání žádostí. Záruční program ELEKTROMOBILITA pomáhá s obnovou a modernizací vozového parku všem firmám a podnikatelům, kteří

Více informací »