Služby infrastruktury – ITI – výzva I

Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Příjem žádostí: do 20.9.2024, 16:00 hod

Systém sběru žádostí: průběžný

Alokace: 1,5 mld. Kč

Podporované aktivity:

A: Poskytování služeb inovačním malým
a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaVaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky; velké podniky; výzkumné organizace; municipality

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 20 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.
 • Aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 250 mil. Kč.

Míra podpory:

 • Aktivita A: 75 % z celkových ZV.
 • Aktivita B: 25 % – 50 % z celkových ZV.

Způsobilé výdaje:

Pro Aktivitu A:

 • osobní náklady spojené s poskytováním specializovaných služeb konečným příjemcům
 • externí specializované služby
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • marketing a propagace (de minimis)
 • režijní náklady (15 % z osobních nákladů)

Pro Aktivitu B:

 • výzkumná zařízení, technologie a další vybavení, budovy, pozemky, novostavby či technické zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis)

Specifika a omezení:

 • Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI) na základě schválených Strategických rámců územních strategií jednotlivých městských aglomerací a Seznamu strategických projektů.
 • Projekt musí být uveden v seznamu strategických projektů příslušné aglomerace.
 • Žadatel musí v okamžiku podání žádosti o podporu předložit kladné stanovisko ŘV dané aglomerace.
 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2027.

Míra podpory pro aktivity B:

50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury podle GBER bodu 91).

25 % velký podnik / 35 % střední podnik / 45 % malý podnik v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a).

Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.

Výše dotace pro aktivitu B:

 • 10 – 50 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce;
 • 20 – 250 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/sluzby-infrastruktury-optak/sluzby-infrastruktury-iti-vyzva-i/

Další informace