Služby infrastruktury – výzvy I

Cílem výzvy je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktury s otevřeným přístupem a zkvalitňování jejích služeb.

Příjem žádostí: 9.8.2023 – 18.1.2024, sběr žádostí kolový

Podporované aktivity:

A: Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům.

 • Stimulace činností v oblasti VaI, navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce.
 • Podpora transferu vědeckých a technologických poznatků.
 • Komercializace výsledků výzkumu.
 • Ochrana a využití práv duševního vlastnictví.
 • Zavádění a demonstrace nových technologií a inovativních řešení.
 • Technické a technologické služby.
 • Strategické řízení a management inovací.
 • Validace nových podnikatelských modelů.
 • Přístup k mentorům, investorům a rizikovému kapitálu.

B: Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury.

Kdo může žádat (příjemci podpory): MSP, velké podniky, výzkumné organizace, municipality

Způsobilé výdaje:

Pro aktivitu A:

 • Osobní náklady spojené s poskytováním
  specializovaných služeb konečným příjemcům.
 • Nákup externích specializovaných služeb.
 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.
 • Marketing a propagace (de minimis).
 • Režijní náklady (15 % z osobních nákladů).

Pro aktivitu B:

 • Výzkumná zařízení, technologie a další vybavení,
  budovy, pozemky, novostavby či technické
  zhodnocení budov apod.
 • Patenty, licence a know-how, software apod.
 • Projektová dokumentace (de minimis).

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

Pro aktivitu A: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 10 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

Pro aktivitu B: dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 5 mil. Kč a maximálně do výše 150 mil. Kč.

Míra podpory:

Aktivita A: 75 % celkových ZV.

Aktivita B: 25 % – 50 % celkových ZV.

Podrobnější informace viz Výzva bod 9.1.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně jeden projekt pro každou aktivitu.

Míra podpory pro aktivitu B:

 • 50 % z prokázaných způsobilých výdajů v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici výzkumné infrastruktury dle GBER bodu 91).
 • 25 % velký podnik/ 35 % střední podnik / 45 % malý podnik v případě, že rozšiřovaná či nově budovaná VaI infrastruktura splňuje definici infrastruktury pro testování a experimenty podle GBER bodu 98a).
 • Míru podpory lze zvýšit o dalších 5 procentních bodů pro testovací a experimentální infrastruktury, jejichž alespoň 80 % roční kapacity je přiděleno malým a středním podnikům.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/sluzby-infrastruktury-optak/sluzby-infrastruktury-vyzva-i/

Další informace