Úspory vody v průmyslu – I. výzva

Do 30.9.2022 je otevřena výzva Úspory vody v průmyslu. Cílovou skupinou jsou podnikatelské subjekty vč. podniků vlastněných až ze 100% veřejným subjektem. Podporovanými aktivitami jsou:

a) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů

b) Úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity

c) Úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku

d) Úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku 

Podpora je poskytována až do výše 40 % způsobilých výdajů, minimální výše dotace 1 mil. Kč, maximální výše dotace 25 mil. Kč

Způsobilé výdaje:

a) dlouhodobý hmotný majetek

b) dlouhodobý nehmotný majetek nezbytný k řádnému provozování DHM

Stavební práce a dodávky jsou způsobilé pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy/i–vyzva-uspory-vody-v-prumyslu-z-komponenty-2-7-cirkularni-ekonomika-narodniho-planu-obnovy–267342/

79f0b953 voda kapka shutterstock 309277940 scaled 1

Další informace

Potenciál – výzva I

Cílem výzvy je podpora zavádění a zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum, vývoj a inovační aktivity. Zahájení příjmu žádostí: 2.6.2023 Ukončení příjmu žádostí: 25.9.2023,

Více informací »

Energetická infrastruktura

Od 2.5.2023 bude spuštěn příjem žádostí výzvy Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM, vyhlášené MPO. Cílem výzvy je rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných

Více informací »