Inovace – V1

Příjem žádostí: 1.9.2022 – 30.11.2022

Systém sběru žádostí: kolový

Výše podpory: min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

Míra podpory: 20 – 60 % celkových způsobilých výdajů (dle výše podniku a regionální mapy podpory)

Příjemci podpory: malé a střední podniky, small mid-caps (velké podniky max. 499 zaměstnanců)

Způsobilé výdaje:

projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti*
stavby
technologie
software a data
práva k užívání duševního vlastnictví*
certifikace produktů*
*podpora v režimu de minimis

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být realizován na území ČR mimo NUTS 2 Praha.
  • V projektech musí být využity výsledky výzkumu a vývoje (vlastního, vzniklé ve spolupráci nebo v podobě transferu technologie).
  • Výdaje na dlouhodobý nehmotný majetek mohou tvořit max. 50 % výdajů na dlouhodobý hmotný majetek.
  • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
  • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti – TRL 5 a vyšší.

Zdroj: https://www.agentura-api.org/cs/podporovane-aktivity-optak/inovace-optak/inovace-vyzva-i-op-tak/

Další informace

Marketing

Plánujete účast na výstavách či veletrzích v zahraničí? V 5/2023 je plánováno vyhlášení výzvy Marketing – výzva I. Mezi podporované aktivity patří pronájem plochy, stánku,

Více informací »

Nové výzvy z OP TAK

MPO v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) vyhlásilo nové výzvy. Inovační vouchery – výzva II Cílem Výzvy je rozvoj komunikace

Více informací »

Úspory energie – Výzva I.

Zvažujete úspory energie ve své společnosti? Až do 30.11.2023 je otevřena výzva Úspory energie, jejímž cílem je plnění energeticko-klimatických cílů ve smyslu snížení úrovně konečné

Více informací »